19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • 2. Dit besluit berust op de artikelen 141, tweede lid en 143 van het Wetboek van Strafvordering BES. BWBR0028375
Artikel 2, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 2 • 1. Als bewaarder, bedoeld in artikel 141, tweede lid, van het wetboek, wordt aangewezen de griffier van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. • 2. De bewaring van een inbeslaggenomen voorwerp door de bewaarder vindt plaats bij de griffie van het gerecht, bedoeld in het eerste lid. BWBR0028375
Artikel 3, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 3 • 1. Een inbeslaggenomen voorwerp wordt zoveel mogelijk gesloten en verzegeld in een omslag waarop een mededeling van de dag van inbeslagneming en een vermelding van degene bij wie het is inbeslaggenomen, met een korte opgave van de inhoud, wordt gesteld en ondertekend. Indien het voorwerp niet geschikt is om in een omslag te worden gesloten, wordt daaraan een strook gehecht, ... BWBR0028375
Artikel 4, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 4 Een lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen wordt toegevoegd aan het strafdossier. BWBR0028375
Artikel 5, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 5 De bewaarder houdt een register bij, waarin hij aantekening houdt van: • a. de naam en hoedanigheid van degene die het inbeslaggenomen voorwerp heeft afgegeven; • b. de datum van ontvangst van het voorwerp, de aard en herkomst van het voorwerp, alsmede de reden van inbeslagneming; • c. de plaats waar het voorwerp is opgeslagen; • d. de datum van afgifte van... BWBR0028375
Artikel 6, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 6 De bewaarder geeft een voorwerp niet af dan tegen een door de ontvanger ondertekend bewijs waarin de datum van afgifte, de aard van het voorwerp en de naam en de hoedanigheid van de ontvanger zijn vermeld. BWBR0028375
Artikel 7, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 7 De officier van justitie neemt zo spoedig mogelijk een beslissing inzake de teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp, op grond van artikel 144, de machtiging, bedoeld in artikel 142, tweede lid, en de vordering, bedoeld in artikel 142, derde lid, van het wetboek. BWBR0028375
Artikel 8, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 8 • 1. De bewaarder draagt er zorg voor dat een inbeslaggenomen voorwerp zodanig wordt opgeslagen, dat het steeds met het minst mogelijke oponthoud voor het onderzoek ter beschikking kan worden gesteld. • 2. De bewaarder of de ambtenaar die het voorwerp onder zich heeft, neemt de nodige maatregelen tegen beschadiging, waardevermindering en ontvreemding van het voorwerp en... BWBR0028375
Artikel 9, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 9 • 1. Indien een inbeslaggenomen voorwerp om bijzondere redenen niet kan worden opgeslagen bij de bewaarder is deze bevoegd, na overleg met het openbaar ministerie, het voorwerp op een andere geschikte plaats in bewaring te geven. De bewaarder kan aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop het voorwerp wordt bewaard. • 2. Gelden en geldswaarden worden zo spoed... BWBR0028375
Artikel 10, Besluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen BES     Artikel 10 • 1. Onder de voorwerpen bedoeld in artikel 142, tweede lid van het wetboek, die niet geschikt zijn voor opslag of waarvan opslag hoogst ongewenst wordt geacht, zijn in ieder geval begrepen: • a. middelen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Opiumwet 1960 BES; • b. autowrakken; • c. gevaarlijke stoffen, preparaten en afvalstoffen; • d. voor be... BWBR0028375
  1, 2   »