10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2 . BWBR0037101
Artikel 2, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 2 De personen, werkzaam in de functie van medewerker openbare ruimte in dienst van de Afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Zwolle, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. BWBR0037101
Artikel 3, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 3 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I, Openbare ruimte, als genoemd in onderdeel 6.4 van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar . • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulli... BWBR0037101
Artikel 4, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 4 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd. BWBR0037101
Artikel 5, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 5 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politi... BWBR0037101
Artikel 6, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 6 • 1. De Hoofd van de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Zwolle brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over: • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie; • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten; • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding va... BWBR0037101
Artikel 7, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 7 De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit , worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit. Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes. BWBR0037101
Artikel 8, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 8 Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle 2011 van 29 december 2010, nr. 5680757/Justis/2010, wordt ingetrokken. BWBR0037101
Artikel 9, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding. BWBR0037101
Artikel 10, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015. BWBR0037101