78 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: configuratie: combinatie van kenmerken van een luchtvaartuig die van invloed is op de geluidsproductie van dat luchtvaartuig; functionaris: functionaris van de exploitant van een luchthaven, aangewezen op grond van artikel 8a.39, derde lid, onderdeel b, van de wet ; heffingen: heffingen als bedoeld in titel 8A.3 van de wet ; minister: Minis... BWBR0019721
Artikel 1a, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 1a Deze regeling berust op de artikelen 8a.39, vijfde lid , 8a.41 , en 8a.42, tweede lid, van de wet , en artikel 22 van het Besluit burgerluchthavens . BWBR0019721
Artikel 2, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 2 De functionaris stelt voor elke landing van een luchtvaartuig de geluidsheffing vast: • a. op basis van de configuratie van het luchtvaartuig, blijkend uit de in overeenstemming met artikel 3 of 4 door de eigenaar of houder van het luchtvaarttuig ter beschikking gestelde informatie, dan wel • b. op basis van de maximale geluidsproductie van het desbetreffende vli... BWBR0019721
Artikel 3, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 3 • 1. De eigenaar of houder van een luchtvaartuig stelt ter bepaling van de geluidsheffing op basis van de configuratie per luchtvaartuig waarmee hij op een luchthaven landt, een week voor de eerste landing of wijziging van de configuratie, alle gegevens met betrekking tot dat luchtvaartuig en de van toepassing zijnde configuratie, ter beschikking aan de functionaris. • ... BWBR0019721
Artikel 4, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 4 • 1. De geluidsheffing kan op aanvraag van de eigenaar of houder van een luchtvaartuig ten gevolge van een door de eigenaar of houder van dat luchtvaartuig gewijzigde configuratie opnieuw worden vastgesteld. • 2. De aanvraag wordt ingediend bij de functionaris en bevat de in artikel 3, derde lid , bedoelde gegevens. BWBR0019721
Artikel 5, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 5 De heffingen worden geheven over een tijdvak van een week. BWBR0019721
Artikel 6, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 6 • 1. Jaarlijks rapporteert de exploitant van de luchthaven aan de minister over de uitvoering van de artikelen 8a.38 tot en met 8a.42 van de wet en van deze regeling. • 2. Op diens verzoek verstrekt de exploitant van de luchthaven de aan de functionaris ter beschikking gestelde gegevens in afschrift aan de minister. BWBR0019721
Artikel 7, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 7 De exploitant van een luchthaven draagt uiterlijk drie maanden na afloop van een kalendermaand de in die kalendermaand gefactureerde heffingen af aan de minister. BWBR0019721
Artikel 8, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 8 • 1. Voor de periode van 17 maart 2004 tot de datum van inwerkingtreding van deze regeling verleent de minister op aanvraag restitutie over deze periode als gevolg van het heffen op basis van een geschatte geluidsproductie van het desbetreffende luchtvaartuig. • 2. De aanvraag wordt uiterlijk zes weken na inwerkingtreding van deze regeling ingediend bij de minister. BWBR0019721
Artikel 9, Regeling luchtvaartheffingen     Artikel 9 • 1. De formules, bedoeld in artikel 22 van het Besluit burgerluchthavens , zijn: • a. voor burgerluchtvaartuigen met een startmassa van meer dan 390 kilogram doch niet meer dan 20 000 kilogram, met uitzondering van burgervliegtuigen met luchtschroefaandrijving met een startgewicht van meer dan 390 kilogram doch niet meer dan 6000 kilogram: 0,20 + 0,04 * M; • ... BWBR0019721
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »