6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES     Artikel 1 • 1. Benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten geschiedt voor de tijd van zes jaren. De leden en plaatsvervangende leden zijn bij hun aftreden terstond herbenoembaar. • 2. Op hun verzoek wordt hen vóór het verstrijken van het in het vorig lid genoemd tijdvak door de tot benoeming bevoegde instantie o... BWBR0028649
Artikel 2, Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES     Artikel 2 Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de leden en plaatsvervangende leden in handen van de Minister de eed of belofte af dat zij de verplichtingen, aan hun ambt verbonden, naar behoren en getrouw zullen vervullen. BWBR0028649
Artikel 3, Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES     Artikel 3 • 1. Het is de leden en de plaatsvervangende leden vergund reis- en verblijfkosten te declareren wanneer werkzaamheden van het College op een ander eiland dan waarop zij woonachtig zijn dienen plaats te vinden, een en ander conform het bepaalde in de Beschikking van de 20ste juni 1933, no. 700, houdende vaststelling van een regeling der vergoeding voor reis- en teerkosten, g... BWBR0028649
Artikel 4, Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES     Artikel 4 • 1. Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het College wordt voor het bijwonen van de bijeenkomsten van het College als presentiegeld een vergoeding toegekend van 279 USD per maand. • 2. Aan de overige leden van het College en hun plaatsvervangers wordt voor het bijwonen van de bijeenkomsten van het College als presentiegeld een vergoeding toegekend v... BWBR0028649
Artikel 5, Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is. BWBR0028649
Artikel 6, Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES. BWBR0028649