12 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet controle op rechtspersonen ; • b. relevant strafbaar feit: een strafbaar feit dat verband houdt met het doel of de werkzaamheid van de rechtspersoon; • c. transactie: het voldoen aan voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging, als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht en in de art... BWBR0017347
Artikel 2, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 2 Als bestuursorganen of diensten die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op financiële instellingen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e, van de wet , worden aangewezen: • a. de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; • b. de Autoriteit Financiële Markten; • c. de bestuur... BWBR0017347
Artikel 3, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 3 Over de personen, bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, van de wet , kunnen, voor zover het natuurlijke personen betreft, slechts de volgende gegevens of categorieën van gegevens in de registratie worden opgenomen: • a. de geslachtsnaam en voorvoegsels; • b. de voornaam of voornamen; • c. het adres, de postcode en de woon- of verblijfplaats; &bul... BWBR0017347
Artikel 4, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 4 Over de personen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid van de wet , kunnen, voor zover het rechtspersonen betreft, slechts de volgende gegevens of categorieën van gegevens in de registratie worden opgenomen: • a. de statutaire naam en de handelsnaam of de handelsnamen; • b. de rechtsvorm; • c. de zetel; • d. het vestigings- en postadres, de postco... BWBR0017347
Artikel 4a, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 4a Over de personen, bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, van de wet kunnen voorts de volgende gegevens of categorieën van gegevens in de registratie worden opgenomen: • a. de gegevens, bedoeld in artikel 4 , van andere rechtspersonen of vennootschappen waarbij de desbetreffende rechtspersoon betrokken is; • b. de aard van de functie, de bevoegdheid o... BWBR0017347
Artikel 5, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 5 Over de personen, bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, van de wet , kunnen in de registratie worden opgenomen: • a. de datum van een veroordeling van de persoon of van een rechtspersoon waarbij de persoon betrokken is of is geweest terzake van een relevant strafbaar feit, alsmede de aard van het strafbare feit, de aard en de hoogte van de opgelegde straf en de ... BWBR0017347
Artikel 5a, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 5a Als bestuursorganen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet worden aangewezen: • a. de Autoriteit Financiële Markten; • b. De Nederlandsche Bank N.V.; • c. het openbaar ministerie; • d. Onze Minister van Financiën, ten behoeve van de gegevensverwerking door de rijksbelastingdienst en de bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, onde... BWBR0017347
Artikel 5b, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 5b Mededeling van gegevens met betrekking tot derden, neergelegd in een risicomelding als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet is toegestaan in de volgende gevallen: • a. de Autoriteit Financiële Markten: aan het openbaar ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten , de rijksb... BWBR0017347
Artikel 6, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 6 Aan de volgende instanties of personen worden als vaste gebruikers als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet , desgevraagd in individuele gevallen persoonsgegevens uit de registratie verstrekt: • a. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 6 van de Wet op de inlichtingen- en v... BWBR0017347
Artikel 7, Besluit controle op rechtspersonen     Artikel 7 Indien dat noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang, verband houdend met de integriteit in het financiële, economische of maatschappelijke verkeer, kunnen desgevraagd uit de registratie persoonsgegevens worden verstrekt aan instanties in een ander land dat geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 76 van de Wet bescherming perso... BWBR0017347
  1, 2   »