4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit     Artikel 1 • 1. Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van energie, met inbegrip van kernenergie, de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet en de aansturing van de bijbehorende onderdelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Agentschap NL en van de Kernfysische dienst, v... BWBR0028988
Artikel 2, Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit     Artikel 2 De taken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden dienovereenkomstig gewijzigd. BWBR0028988
Artikel 3, Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit     Artikel 3 De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BWBR0028988
Artikel 4, Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 oktober 2010. BWBR0028988