8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1. Afwijking vaststelling datum genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten , Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Afwijking vaststelling datum genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten Artikel 1. Afwijking vaststelling datum genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten • 1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten wordt de aanvangsdatum van de in dat onderdeel genoemde periode vastgesteld op 1 juli 2006 en wordt de einddatum van de in dat on... BWBR0020065
Artikel 2. Inwerkingtreding, Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Inwerkingtreding Artikel 2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2006. BWBR0020065
Artikel 3. Citeertitel, Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Citeertitel Artikel 3. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten. BWBR0020065
Artikel 1. Tijdstip van herbeoordeling, Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Tijdstip van herbeoordeling Artikel 1. Tijdstip van herbeoordeling • 1. Het tijdstip, bedoeld in de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten , waarop door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekerin... BWBR0017207
Artikel 2. Uitzondering op herbeoordeling, Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Uitzondering op herbeoordeling Artikel 2. Uitzondering op herbeoordeling • 1. Artikel 3:28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 34, vierde lid, eerste zin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet van toepassing op personen die op 31 december 1986 dan wel 31 juli 1993 recht hadden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond ... BWBR0017207
Artikel 3. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen Artikel 3. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen • 1. Artikel 24 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet , zoals dat luidde op 31 december 1997, is niet van toepassing op de personen, bedoeld in artikel XIII, eerste lid , en artikel XXIV, eerste lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen . • 2. Onvermin... BWBR0017207
Artikel 4. Inwerkingtreding, Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Inwerkingtreding Artikel 4. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten in werking treedt. BWBR0017207
Artikel 5. Citeertitel, Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Citeertitel Artikel 5. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten. BWBR0017207