21 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken; • b. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs ; ... BWBR0033984
Artikel 2. Inhoud experimenten, doel en reikwijdte, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Inhoud experimenten, doel en reikwijdte Artikel 2. Inhoud experimenten, doel en reikwijdte • 1. De volgende experimenten worden ingericht als doorlopende leerlijn vanaf het derde leerjaar van het vmbo tot en met een diploma beroepsonderwijs: • a. vakmanschaproute: voor de leerling die: • 1°. start in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg en die in een aanverwant opleidingsdomein in het beroeps... BWBR0033984
Artikel 3. Deelname, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Deelname Artikel 3. Deelname • 1. Het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een instelling dienen gezamenlijk een aanvraag tot toestemming in bij Onze Minister om deel te nemen aan een experiment. Beide gezagsorganen ondertekenen de aanvraag. • 2. De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, omvat: • a. een samenwerkingsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van de school... BWBR0033984
Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     De samenwerkingsovereenkomst Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst • 1. In de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a , zijn in elk geval afspraken opgenomen over: • a. het wederzijds gebruik van faciliteiten, • b. de vorm van samenwerking, waaronder in ieder geval de inrichting van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de organisatorische alsmede onderwijskundige i... BWBR0033984
Artikel 5. Inrichting doorlopende leerroutes, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Inrichting doorlopende leerroutes Artikel 5. Inrichting doorlopende leerroutes • 1. Een vakmanschaproute of beroepsroute wordt aangeboden als één programmatisch geheel voor de leerlingen op de locaties van de school en de instelling. • 2. Bij de inrichting van het programmatisch geheel kan, afhankelijk van de leerweg in het vmbo die onderdeel uitmaakt van de experimentele leerroute, worden afgeweken van de a... BWBR0033984
Artikel 6. Norm studieduur experimentele leerroute, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Norm studieduur experimentele leerroute Artikel 6. Norm studieduur experimentele leerroute De bevoegde gezagsorganen richten het onderwijsprogramma van een experimentele leerroute in met inachtneming van de in de onderdelen a, b, c en d vermelde studieduur. In afwijking van de volledige cursus- en studieduur, genoemd in de artikelen 9 en 10a van de WVO respectievelijk artikel 7.2.4a, derde lid, onderdelen b, c, en d, van d... BWBR0033984
Artikel 6a. Norm onderwijsprogramma BOL, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Norm onderwijsprogramma BOL Artikel 6a. Norm onderwijsprogramma BOL • 1. In afwijking van artikelen 6g, derde en vierde lid , en 6g1, eerste en tweede lid, van de WVO en artikel 7.2.7, derde lid, onderdelen b, c en d, van de WEB , zorgen de bevoegde gezagsorganen ervoor dat het onderwijsprogramma van een vakmanschaproute of beroepsroute die eindigt met een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg... BWBR0033984
Artikel 6b. Norm onderwijsprogramma BBL, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Norm onderwijsprogramma BBL Artikel 6b. Norm onderwijsprogramma BBL • 1. In afwijking van artikelen 6g, derde en vierde lid , en 6g1, eerste en tweede lid, van de WVO en artikel 7.2.7, vierde lid, eerste volzin , en onverminderd artikel 8.1.1, derde lid, van de WEB zorgen de bevoegde gezagsorganen ervoor dat het onderwijsprogramma van de vakmanschaproute of beroepsroute die eindigt met een beroepsopl... BWBR0033984
Artikel 7. Examen en diploma’s vakmanschaproute, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Examen en diploma’s vakmanschaproute Artikel 7. Examen en diploma’s vakmanschaproute • 1. Het bevoegd gezag kan uitsluitend voor wat betreft een vakmanschaproute die opleidt tot een diploma basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1 , in afwijking van de artikelen 23, eerste lid, onderdelen b en c , en 24, eerste lid, onderdelen b en c, van het Eindexamenbesluit VO , ... BWBR0033984
Artikel 8. Examen en diploma’s beroepsroute, Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022     Examen en diploma’s beroepsroute Artikel 8. Examen en diploma’s beroepsroute • 1. In afwijking van artikel 37, tweede en derde lid , en artikel 46, vierde en vijfde lid, van het Eindexamenbesluit VO wordt het eindexamen, bedoeld in artikelen 22 , 24 en 25 van het Eindexamenbesluit VO afgerond: • a. voordat het examen van de middenkaderopleiding is afgerond, en • b. uiterlijk in het vie... BWBR0033984
  1, 2, 3   »