94 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1. Algemeen en definities, Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003     Algemeen en definities Artikel 1. Algemeen en definities • 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen, 42 , 48a en 48d van het Besluit fiscale eenheid 2003. • 2. Artikel 1, tweede lid van het Besluit fiscale eenheid 2003 is van overeenkomstige toepassing. BWBR0016980
Artikel 3. Volgorde vermindering bij buitenlandse bronbelasting, Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003     Volgorde vermindering bij buitenlandse bronbelasting Artikel 3. Volgorde vermindering bij buitenlandse bronbelasting • 1. De toepassing van artikel 44 van het Besluit fiscale eenheid 2003 vindt plaats met inachtneming van het tweede tot en met zevende lid. • 2. Bij het berekenen van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting over een jaar wordt eerst de naar dat jaar voortgewentelde belasting van vóór het voegingsti... BWBR0016980
Artikel 4a. Volgorde vermindering van voordelen uit laagbelaste beleggingsdeelnemingen en deelnemingsverrekening, Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003     Volgorde vermindering van voordelen uit laagbelaste beleggingsdeelnemingen en deelnemingsverrekening Artikel 4a. Volgorde vermindering van voordelen uit laagbelaste beleggingsdeelnemingen en deelnemingsverrekening Voor de berekening van het in aanmerking te nemen bedrag van deelnemingsverrekening of verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten, bedoeld in artikel 48b , onderscheidenlijk artikel 48d, van het Besluit fiscale eenheid 2003, is artikel 3, tweede tot en met zevende lid , v... BWBR0016980
Artikel 5, Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003     Artikel 5 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie in de Staatscourant. • 2. Deze regeling vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot de heffing over het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2003. • 3. In afwijking van het tweede lid vindt deze regeling ten aanzien van belastingplichtigen waarvan het verzoek bedo... BWBR0016980
Artikel 6, Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003     Artikel 6 Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003. BWBR0016980
Artikel 1. Algemeen en definities, Besluit fiscale eenheid 2003     Algemeen en definities Artikel 1. Algemeen en definities • 1. Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 . • 2. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ; • b. fiscale eenheid: fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet ; • c. moedermaatschappij of docht... BWBR0014483
Artikel 2. Aandeel met bijzondere rechten, Besluit fiscale eenheid 2003     Aandeel met bijzondere rechten Artikel 2. Aandeel met bijzondere rechten Voor de beoordeling of de aandelen waarvan de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom bezit gezamenlijk in alle gevallen recht geven op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet wordt, indien er één bijzonder aandeel is, waarvan de mo... BWBR0014483
Artikel 3. Niet naar Nederlands recht opgerichte lichamen vergelijkbaar met naar Nederlands recht opgerichte lichamen, Besluit fiscale eenheid 2003     Niet naar Nederlands recht opgerichte lichamen vergelijkbaar met naar Nederlands recht opgerichte lichamen Artikel 3. Niet naar Nederlands recht opgerichte lichamen vergelijkbaar met naar Nederlands recht opgerichte lichamen • 1. Voor de toepassing van artikel 15, derde lid, onderdeel d en e, en vierde lid, derde volzin, van de wet wordt een niet naar Nederlands recht opgericht lichaam als naar aard en inrichting vergelijkbaar met een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootscha... BWBR0014483
Besluit fiscale eenheid 2003     Levering juridische eigendom niet gelijktijdig met die van de economische eigendom van aandelen in een lichaam. Overgang economische eigendom kort na aanvang boekjaar Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003- • Hoofdstuk I. Algemene bepalingen • Artikel 1. Algemeen en definities • 1. Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 . • 2. In dit besluit wordt verstaan onder: BWBR0014483
Artikel 5. Moedermaatschappij opgericht bij aangaan fiscale eenheid; door fiscale eenheid in de loop van een boekjaar opgerichte dochtermaatschappij; boekjaar te voegen dochtermaatschappij valt statutair nog niet samen met boekjaar moedermaatschappij, Besluit fiscale eenheid 2003     Moedermaatschappij opgericht bij aangaan fiscale eenheid; door fiscale eenheid in de loop van een boekjaar opgerichte dochtermaatschappij; boekjaar te voegen dochtermaatschappij valt statutair nog niet samen met boekjaar moedermaatschappij Artikel 5. Moedermaatschappij opgericht bij aangaan fiscale eenheid; door fiscale eenheid in de loop van een boekjaar opgerichte dochtermaatschappij; boekjaar te voegen dochtermaatschappij valt statutair nog niet samen met boekjaar moedermaatschappij • 1. Indien het boekjaar van een met ingang van haar oprichting als moedermaatschappij te voegen lichaam, met uitzondering van het eerste ... BWBR0014483
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »