7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de loco secretaris-generaal: de loco secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, tevens de directeur van de directie Algemene Economische Politiek en tevens chief economist van het Ministerie van Economische Zaken; • b. de directeur: de directeur Europese en Internationale Zaken; • c. de MT-leden: de lede... BWBR0036140
Artikel 2, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 2 Aan de loco secretaris-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden: • a. onderwerpen waarover binnen het MT-DEIZ geen overeenstemming bestaat; • b. aangelegenheden: &bull... BWBR0036140
Artikel 3, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 3 • 1. Aan de directeur wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 1.000.000 per verplichting niet te boven gaat. • 2. Aan de directeur wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend... BWBR0036140
Artikel 4, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 4 • 1. Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat. • 2. Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, ... BWBR0036140
Artikel 5, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 5 • 1. De uit dit besluit voor de directeur voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op zijn plaatsvervanger. • 2. De uit dit besluit voor een MT-lid voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op een ander MT-lid. BWBR0036140
Artikel 6, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. BWBR0036140
Artikel 7, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015. BWBR0036140