61 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. rijkswet: Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid ; • b. scheepvaartongeval: een gebeurtenis die heeft geresulteerd in: • 1°. dodelijk of ernstig letsel aan een persoon overkomen, dat is veroorzaakt door of samenhangt met het functioneren van een schip, • 2°. de vermissing van een persoon vanaf een schip, d... BWBR0017940
Artikel 2, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 2 • 1. De artikelen 5 tot en met 13 en 15 tot en met 17 zijn niet van toepassing op voorvallen waarbij geen andere zaak of persoon is betrokken dan een zaak of persoon in gebruik bij onderscheidenlijk in de uitoefening van een functie ten behoeve van: • a. de Minister van Defensie, • b. een buitenlandse krijgsmacht of • c. een organisatie waarvan het... BWBR0017940
Artikel 3, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 3 In geval van een voorval met een zeeschip wordt onder staat met aanmerkelijk belang, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid , verstaan: • a. een staat waarvan een zeeschip dat voorwerp is van het betrokken onderzoek door de raad, de vlag voert; • b. een staat in de binnenlandse of territoriale wateren waarvan ... BWBR0017940
Artikel 4, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 4 • 1. De begroting van de raad omvat, naast een algemeen deel een begrotingsoverzicht, een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting. • 2. In het begrotingsoverzicht worden onder baten ten minste de volgende posten gespecificeerd: • a. de bijdragen, bedoeld in artikel 19 van de rijkswet ; • b. de bijz... BWBR0017940
Artikel 5, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 5 • 1. In geval van een luchtvaartongeval of ernstig luchtvaartincident op of boven het Nederlandse grondgebied, met inbegrip van de territoriale zee, doet de raad terzake zo spoedig mogelijk een melding toekomen aan: • a. de staat waar het luchtvaartuig is ingeschreven, • b. de staat van de exploitant, • c. de staat van ontwerp, • d. de staat van ver... BWBR0017940
Artikel 6, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 6 • 1. In geval van een scheepvaartongeval of een ernstig scheepvaartincident met een zeeschip in de Europese wateren onder Nederlandse jurisdictie, doet de raad terzake zo spoedig mogelijk een melding toekomen aan de staat waarvan het zeeschip, dat niet is een Nederlands zeeschip, de vlag voert, dan wel aan Aruba, Curaçao of Sint Maarten indien het een zeeschip uit Aruba, Cura... BWBR0017940
Artikel 7, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 7 • 1. Indien de raad een onderzoek instelt naar een luchtvaartongeval of ernstig luchtvaartincident met een Nederlands luchtvaartuig zendt de raad zo spoedig mogelijk een melding terzake aan: • a. de staat van de exploitant, • b. de staat van ontwerp, • c. de staat van vervaardiging en • d. de internationale burgerluchtvaartorganisatie indien het om ... BWBR0017940
Artikel 8, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 8 • 1. Indien de raad een onderzoek instelt naar een scheepvaartongeval met een zeeschip zendt de raad zo spoedig mogelijk een melding terzake aan de staten met aanmerkelijk belang. • 2. Voor de wijze waarop de melding plaatsvindt, worden de terzake internationaal gemaakte afspraken nageleefd. BWBR0017940
Artikel 8a, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 8a • 1. Indien de raad een onderzoek instelt naar een voorval in verband met een spoorweg zendt de raad binnen één week nadat besloten is een onderzoek in te stellen een melding ter zake aan het Europees Spoorwegbureau, genoemd in artikel 1, van verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 tot oprichting van een E... BWBR0017940
Artikel 9, Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 9 • 1. Binnen dertig dagen na de datum van een luchtvaartongeval met een luchtvaartuig waarnaar de raad een onderzoek instelt, zendt de raad een voorlopig bericht toe aan: • a. de staat van registratie, • b. de staat van het voorval, • c. de staat van de exploitant, • d. de staat van ontwerp, • e. de staat van vervaardiging, • f. de staa... BWBR0017940
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »