13 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: • a. bevoegd gezag: het gezag waaronder een organisatie als bedoeld in artikel 2 , eerste lid, bij een operationeel optreden is gesteld; • b. korpscommandant: de korpscommandant, bedoeld in artikel 5 ; • c. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BWBR0028722
Artikel 2, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 2 • 1. Onze Minister kan een organisatie toelaten als weerkorps in de zin van artikel 1, onderdeel c, van de Wet op de weerkorpsen BES. • 2. Geen toelating vindt plaats, indien: • a. de organisatie geen rechtpersoonlijkheid bezit of de organisatie niet wordt ondersteund door een rechtspersoon; • b. de statuten, de huishoudelijke en overige reglementen van de... BWBR0028722
Artikel 2a, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 2a • 1. Uit de statuten van een organisatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid , blijkt dat zij zich aan geen ander dan het wettig gezag dienstbaar zal stellen. • 2. In de statuten of overige bedoelde reglementen staan vermeld de verwezenlijking van het doel alsmede de samenstelling en de inrichting van het korps en het beheer. BWBR0028722
Artikel 3, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 3 Ten aanzien van de kleding en uitrusting alsmede de opslag daarvan zijn de voorschriften van de krijgsmacht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. BWBR0028722
Artikel 4, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 4 • 1. Aan de gezaghebber worden ter instemming voorgelegd: • a. het jaarlijks oefenprogramma, en • b. de te houden marsen en parades. • 2. De gezaghebber zendt de goedgekeurde stukken ter kennisneming aan Onze Minister. BWBR0028722
Artikel 5, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 5 • 1. De organisatie, bedoeld in artikel 2, eerste lid , is samengesteld uit de korpscommandant, officieren, onderofficieren en manschappen. • 2. De benoeming, schorsing en ontslag van de korpscommandant geschieden door Onze Minister, na overleg met de regionaal bevelhebber. • 3. De benoeming, bevordering, schorsing en ontslag van officieren, onderofficieren en... BWBR0028722
Artikel 6, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 6 • 1. De korpscommandant is, met inachtneming van artikel 7 , verantwoordelijk voor de operationele inzet van de organisatie, bedoeld in artikel 2, eerste lid . • 2. Het operationeel beheer is opgedragen aan de korpscommandant. Het bestuur van de rechtspersoon is bevoegd terzake te adviseren. BWBR0028722
Artikel 7, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 7 • 1. De organisatie, bedoeld in artikel 2, eerste lid , is verplicht zich onder alle omstandigheden te gedragen overeenkomstig de richtlijnen van Onze Minister dan wel van het bevoegd gezag. • 2. Indien noodzakelijk, plegen Onze Minister en het bevoegd gezag overleg omtrent de inzet. • 3. De doelstelling van het optreden van de organisatie, bedoeld in artik... BWBR0028722
Artikel 8, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 8 • 1. De rechtspersoon legt jaarlijks, uiterlijk zes maanden voor het begin van elk boekjaar, een begroting van inkomsten en uitgaven aan Onze Minister ter goedkeuring voor. • 2. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar, met uitzondering van het eerste jaar in welk geval het boekjaar loopt vanaf de datum waarop de Invoeringswet openbare licham... BWBR0028722
Artikel 9, Besluit op de weerkorpsen BES     Artikel 9 • 1. In afwijking van de artikelen 2, eerste en tweede lid , en 2a worden de organisaties, bekend als «Vrijwilligers Korps Bonaire» en «Vrijwilligers Korps Sint Eustatius«, toegelaten als weerkorps in de zin van artikel 1, onderdeel c, van de Wet op de weerkorpsen BES voor de duur van zes maanden met ingang van het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijks... BWBR0028722
  1, 2   »