9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. richtlijn 2004/42 : richtlijn nr. 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21¬†april 2004 inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en to... BWBR0019122
Artikel 2, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 2 • 1. Het is verboden de producten, genoemd in de bij richtlijn 2004/42 behorende bijlage I na de data, genoemd in de bij die richtlijn behorende bijlage II, in Nederland in te voeren of aan een ander ter beschikking te stellen, indien zij een VOS-gehalte hebben dat de grenswaarde, genoemd in die bijlage II, te boven gaat. • 2. Producten, genoemd in de bij richtli... BWBR0019122
Artikel 3, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 3 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 2 , geldt niet voor producten die worden verhandeld om uitsluitend te worden gebruikt bij een activiteit die wordt verricht in een installatie die zich bevindt in een vergunningplichtige inrichting genoemd in bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht , voor zover zich in de inrichting een installatie, een bestaande installat... BWBR0019122
Artikel 4, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 4 De methoden, genoemd in de bij richtlijn 2004/42 behorende bijlage III, worden gebruikt om vast te stellen of het VOS-gehalte van de producten, genoemd in de bij die richtlijn behorende bijlage I, voldoet aan de grenswaarden, genoemd in de bij die richtlijn behorende bijlage II. BWBR0019122
Artikel 5, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 5 • 1. Een wijziging van richtlijn 2004/42 gaat voor de toepassing van artikel 1 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld. • 2. Een wijziging van een van de bijlagen bij richtlijn 2004/4... BWBR0019122
Artikel 6, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 6 [Wijzigt het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer.] BWBR0019122
Artikel 6a, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 6a Dit besluit berust mede op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer . BWBR0019122
Artikel 7, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 7 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0019122
Artikel 8, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer     Artikel 8 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer. BWBR0019122