5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit parkeerschijf     Artikel 1 Als model van de parkeerschijf wordt vastgesteld het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model. BWBR0009150
Artikel 2, Besluit parkeerschijf     Artikel 2 Met een parkeerschijf als bedoeld in deze regeling worden gelijkgesteld parkeerschijven die voldoen aan de eisen voor gebruik in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Ned... BWBR0009150
Artikel 3, Besluit parkeerschijf     Artikel 3 De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr RVR 103386, Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 202), houdende voorschriften met betrekking tot parkeerschijven, wordt ingetrokken. BWBR0009150
Artikel 4, Besluit parkeerschijf     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0009150
Artikel 5, Besluit parkeerschijf     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit parkeerschijf. BWBR0009150