15 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. rauwe melk: melk die is afgescheiden door de melkklier van een of meer koeien, ooien, geiten of buffelkoeien, en die niet is verwarmd tot boven 40 °C en die evenmin een behandeling met een gelijkwaardig effect heeft ondergaan; • b. warmtebehandelde melk: melk die is verkregen door rauwe melk een warmtebehandeling te laten onde... BWBR0028702
Artikel 1a, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 1a Dit besluit berust op artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van de Warenwet BES. BWBR0028702
Artikel 2, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 2 • 1. Het is verboden naar het douanegebied van de Europese Gemeenschap uit te voeren: rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk, met toepassing van de regels inzake producten van oorsprong, bedoeld in bijlage III bij het Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap (PbEG... BWBR0028702
Artikel 3, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 3 • 1. Het gebruik van inheemse, in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba geproduceerde, rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk, hetzij vloeibaar of bevroren, alsmede het gebruik van uit derde landen ingevoerde rauwe melk en warmtebehandelde melk, hetzij vloeibare of bevroren melk, is niet toegestaan voor de productie van producten op bas... BWBR0028702
Artikel 4, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 4 • 1. De bevoegde autoriteit stelt de lijst op van erkende melkverwerkingsinrichtingen. Elke inrichting krijgt een erkenningsnummer. • 2. De bevoegde autoriteit erkent de desbetreffende inrichtingen slechts indien zij zich ervan vergewist heeft dat deze aan de eisen van dit besluit voldoen. • 3. Wanneer de exploitant of de beheerder van de inrichting een geconstat... BWBR0028702
Artikel 5, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 5 De thans in bedrijf zijnde inrichtingen die voornemens hebben te exporteren naar de Europese Gemeenschap dienen bij de bevoegde autoriteit een verzoek in om op basis van artikel 4 te worden erkend. BWBR0028702
Artikel 6, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 6 • 1. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de exploitant of de beheerder van de melkverwerkingsinrichting alle nodige maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de relevante voorschriften van dit besluit in alle stadia van de productie worden nageleefd. Daartoe dient de exploitant of de beheerder van de inrichting zelf constant controles uit te oefenen die gebaseerd zijn op ... BWBR0028702
Artikel 7, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 7 • 1. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat in het kader van de in artikel 6 bedoelde controles, controles worden verricht met het oog op het opsporen van residuen van stoffen met farmacologische en hormonale werking, van antibiotica, van bestrijdingsmiddelen, van detergenten en van andere stoffen die schadelijk zijn, die de organoleptische kenmerken van de producten op ... BWBR0028702
Artikel 8, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 8 • 1. De lokalen, de installaties en de apparatuur mogen voor andere levensmiddelen worden gebruikt mits alle passende maatregelen worden genomen om besmetting of aantasting van de producten op basis van melk te voorkomen. • 2. Wanneer een inrichting levensmiddelen bereidt die producten op basis van melk bevatten en daarnaast andere ingrediënten, die geen warmtebehandel... BWBR0028702
Artikel 9, Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES     Artikel 9 De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de vervaardiging van in dit besluit bedoelde producten waarin een deel van de melkbestanddelen vervangen is door andere producten dan producten op basis van melk, wordt onderworpen aan de in dit landsbesluit in artikel 6 vastgestelde hygiënevoorschriften. BWBR0028702
  1, 2   »