17 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Werkzaamheden in het algemeen belang, Besluit regels export uitkeringen     Werkzaamheden in het algemeen belang Artikel 1. Werkzaamheden in het algemeen belang Voor de toepassing van dit besluit wordt onder werkzaamheden die in het algemeen belang worden verricht verstaan werkzaamheden verricht door degene die: • a. in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon dan wel uit anderen hoofde loon geniet van een zodanige rechtspersoon; • b. is uitgezonden om werk... BWBR0011049
Artikel 2. Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet , Besluit regels export uitkeringen     Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet Artikel 2. Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet De persoon die verzekerd is op grond van de Ziektewet uit hoofde van een dienstbetrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het algemeen belang en zijn in hetzelfde land wonende gezinslid hebben recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet. BWBR0011049
Artikel 3. Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , Besluit regels export uitkeringen     Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Artikel 3. Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering De verzekerde, bedoeld in artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , of zijn in hetzelfde land wonende gezinslid heeft recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel van die verzekerde of zijn in hetzelfde land wonende gezi... BWBR0011049
Artikel 3a. Recht op uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , Besluit regels export uitkeringen     Recht op uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Artikel 3a. Recht op uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Voor de verzekerde, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , of zijn in hetzelfde land wonende gezinslid ontstaat of herleeft het recht op een uitkering op grond van die wet dan wel eindigt een dergelijke uitkering niet, indien de verzekerde werkzaamheden ... BWBR0011049
Artikel 4. Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , Besluit regels export uitkeringen     Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Artikel 4. Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Een verzekerde als bedoeld in de artikelen 7a, eerste lid , onderscheidenlijk 19a, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of zijn in hetzelfde land wonende gezinslid heeft recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel voor die ve... BWBR0011049
Artikel 5. Recht op toeslag en de hoogte van het bruto-ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet , Besluit regels export uitkeringen     Recht op toeslag en de hoogte van het bruto-ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet Artikel 5. Recht op toeslag en de hoogte van het bruto-ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet • 1. De pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft recht op een toeslag indien deze pensioengerechtigde werkzaamheden in het algemeen belang verricht. • 2. Een pensioengerechtigde als bedoeld in artikel 9, eer... BWBR0011049
Artikel 6. Recht op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet , Besluit regels export uitkeringen     Recht op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet Artikel 6. Recht op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet De verzekerde, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet , heeft recht op kinderbijslag, indien hij werkzaamheden in het algemeen belang verricht en het eigen kind, het aangehuwde kind of het pleegkind woont in hetzelfde land of indien de verzekerde recht op kinderbijslag zou hebben in... BWBR0011049
Artikel 7. Recht op nabestaandenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet , Besluit regels export uitkeringen     Recht op nabestaandenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet Artikel 7. Recht op nabestaandenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet • 1. Voor de nabestaande, bedoeld in artikel 32a, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, ontstaat recht op nabestaandenuitkering, indien de nabestaande werkzaamheden in het algemeen belang verricht. • 2. Voor het kind, bedoeld in artikel 32a, eerste lid, van de ... BWBR0011049
Artikel 8. Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet , Besluit regels export uitkeringen     Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet Artikel 8. Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet De verzekerde, bedoeld in artikel 19a van de Ziektewet , heeft recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet , indien deze verzekerde in Curaçao, Sint Maarten, Aruba of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont. BWBR0011049
Artikel 9. Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , Besluit regels export uitkeringen     Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Artikel 9. Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering De verzekerde, bedoeld in artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , heeft recht op toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel van die verzekerde wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken, indien deze verzeker... BWBR0011049
  1, 2   »