150 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel I [Wijzigt de Regeling SUWI.] BWBR0023968
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel II Artikel 5.22 van de Regeling SUWI , zoals dit luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing op de wijze van verantwoording over de gegevensverwerking over het kalenderjaar 2007. BWBR0023968
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2008. BWBR0023968
Artikel 1, Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013     Artikel 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de Individuele re-integratieovereenkomst een inkoopkader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit. BWBR0033352
Artikel 2, Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013     Artikel 2 Het Besluit Inkoopkader Re-integratiedienstverlening UWV 2009 , gepubliceerd in de Staatscourant van 19 mei 2009, nummer 12792, wordt ingetrokken. BWBR0033352
Artikel 3, Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013. BWBR0033352
Artikel 4, Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013. BWBR0033352
Artikel 1.1. Begripsbepalingen, Besluit SUWI     1. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ; • b. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ; • c. Wet REA: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten... BWBR0013267
Artikel 2.1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB, Besluit SUWI     1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB Artikel 2.1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB • 1. Onze Minister kan een besluit van het UWV of de SVB om andere werkzaamheden dan de in de Wet SUWI bedoelde taken uit te voeren uitsluitend goedkeuren, indien: • a. de goede uitvoering van de in die wet bedoelde taken daardoor niet in gevaar komt; • b. de andere werkzaamheden in opd... BWBR0013267
Artikel 2.2. Prestatie-indicatoren, Besluit SUWI     2. Prestatie-indicatoren Artikel 2.2. Prestatie-indicatoren De resultaten van werkzaamheden in verband met de taakuitoefening, bedoeld in artikel 9 van de Wet SUWI , worden beoordeeld aan de hand van: • a. voorkoming van uitkeringsinstroom, bij het UWV; • b. juiste en tijdige uitkeringsverstrekking, bij het UWV en de SVB; • c. bevordering uitstroom in relatie tot bemiddeling en re-integratie, b... BWBR0013267
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »