10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 1 Voor de toepassing van dit Besluit wordt verstaan onder "termijn van dagvaarding": de termijn van dagvaarding terzake van een beroep in cassatie als bedoeld in § 2 van de Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. BWBR0002478
Artikel 2, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 2 Voor hen, die in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba wonen of verblijfhouden, is de gewone termijn van dagvaarding ten minste twee maanden. BWBR0002478
Artikel 3, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 3 In geval de gedaagde geen woonplaats binnen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft, daar ook geen bekende werkelijke verblijfplaats bezit en zijn woonplaats buiten de Nederlandse Antillen onbekend is, en tevens in het geval in rechte worden opgeroepen houders van aandelen in geldleningen of maatschappijen welke niet op naam staan en waarvan de eigenaa... BWBR0002478
Artikel 4, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 4 • 1. Indien de gedaagde, die binnen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba noch een bekende woonplaats noch een bekend werkelijk verblijf bezit, daarbuiten een bekende woonplaats heeft, gelden de hierna volgende termijnen van dagvaarding: • a. indien de gedaagde in Amerika of in Europa woont: ten minste drie maanden; • b. indien de ged... BWBR0002478
Artikel 5, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 5 De termijnen, in de vorige artikelen vermeld, kunnen op verzoek van de eiser, zo nodig onder het stellen van voorwaarden, door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden verkort. In dat geval worden de vergunningen en de voorwaarden, waaronder deze zijn verleend, aan het hoofd van het exploot gesteld en hierme... BWBR0002478
Artikel 6, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 6 Indien een exploot aan iemand, die buiten Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba woonachtig is, aan zijn persoon binnen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt gedaan of indien de betrokkene in een bepaalde zaak woonplaats binnen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft gekozen, gelden de term... BWBR0002478
Artikel 7, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 7 De in artikel 5, derde lid, van de Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoelde termijn bedraagt veertien vrije dagen. BWBR0002478
Artikel 8, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 8 De in artikel 11, eerste lid, van de Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoelde termijn voor het instellen van beroep in cassatie in strafzaken bedraagt één maand voor de verdachte, die geen woonplaats heeft op het eiland waar de beslissing, tegen welke hij beroep in cassatie instelt, is uitgesproken. BWBR0002478
Artikel 9, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 9 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1965. • 2. Op het zelfde tijdstip treden in werking de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen ( Stb. 1961, 212) en de Rijkswet van 18 december 1963, houdende wijziging van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen ( Stb. 1963, 546). BWBR0002478
Artikel 10, Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. BWBR0002478