4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand     Artikel 1 • 1. De vaste beloning voor de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie bestaat uit een bedrag per bijgewoonde vergadering en uit een bedrag voor de voorbereiding van de advisering over verzoeken om aanvullende uitkering, waarbij de vaste beloning wordt gebaseerd op het maximum van: • a. salarisschaal 17 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenare... BWBR0018603
Artikel 2, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand     Artikel 2 • 1. Indien een plaatsvervangend-lid een lid vervangt ter vergadering en/of voorbereiding, is artikel 1 van overeenkomstige toepassing. • 2. In afwijking van het eerste lid komt een plaatsvervangend-lid jaarlijks ook in aanmerking voor een vaste beloning voor een vergadering die kan worden aangemerkt als een start- en/of slotbijeenkomst van de commissie. • 3.... BWBR0018603
Artikel 3, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand     Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vaste beloning kan niet meer bedragen dan 50% van de jaarwedde volgens het eerste niveau na schaal 18 van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren. BWBR0018603
Artikel 4, Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 19 november 2004. BWBR0018603