132 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »
Inleiding, Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies     Inleiding Met deze circulaire vraag ik uw aandacht voor de inwerkingtreding van de Wet - en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies . Na inwerkingtreding is er voor de vergoeding van leden van adviescolleges en commissies, in overeenstemming met de toezegging aan de Tweede Kamer om de beide bestaande regelingen samen te voegen, één regeling voor vergoedingenverstrekkin... BWBR0025276
De vergoeding, Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies     De vergoeding In de wet is de mogelijkheid opgenomen om een vergoeding per vergadering of een vaste vergoeding per maand vast te stellen, maar niet een combinatie van beide. Gekozen kan worden voor de vergoeding die het beste past bij de werkzaamheden van het betreffende adviescollege of de commissie. De vergoeding per vergadering is in het Besluit gemaximeerd op 3% van het maximum ... BWBR0025276
Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies     • Inleiding Met deze circulaire vraag ik uw aandacht voor de inwerkingtreding van de Wet - en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies . Na inwerkingtreding is er voor de vergoeding van leden van adviescolleges en commissies, in overeenstemming met de toezegging aan de Tweede Kamer om de beide bestaande regelingen samen te voegen, één regeling voor vergoedingenver... BWBR0025276
Transparantie, Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies     Transparantie Aan de Tweede Kamer is destijds (Kamerstukken II 2005–2006, 28 479, nr. 21) toegezegd om bij de vergoedingen van adviescolleges en commissies maximale transparantie te betrachten. In het vijfde lid van artikel twee van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies wordt dan ook expliciet aangegeven, dat het besluit over de vergoeding in de Staatscourant wordt gepubliceerd... BWBR0025276
Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies     • Inleiding Met deze circulaire vraag ik uw aandacht voor de inwerkingtreding van de Wet - en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies . Na inwerkingtreding is er voor de vergoeding van leden van adviescolleges en commissies, in overeenstemming met de toezegging aan de Tweede Kamer om de beide bestaande regelingen samen te voegen, één regeling voor vergoedingenver... BWBR0025276
Artikel 1, Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. Ministers: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie; • c. Wet bopz: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen ; • d. Stuurgroep: Stuurgroep, bedoeld in artikel 2, eerste lid ; • e. commi... BWBR0025612
Artikel 2, Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz     Artikel 2 • 1. Er is een Stuurgroep pilot commissies verplichte ggz. • 2. De Stuurgroep heeft tot taak: • a. de pilot voor te bereiden en te begeleiden, en • b. de Ministers te rapporteren over het functioneren van de commissies, met het oog op de vraag welke verbetering een onafhankelijke multidisciplinaire commissie zou kunnen betekenen ten opzichte van de huidige... BWBR0025612
Artikel 3, Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz     Artikel 3 • 1. De leden van de Stuurgroep worden benoemd en ontslagen door de Minister. • 2. De Minister voegt aan de Stuurgroep een secretariaat toe, dat in ieder geval bestaat uit een pilotcoördinator en een secretaris. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Stuurgroep. BWBR0025612
Artikel 4, Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz     Artikel 4 • 1. Tot lid van de Stuurgroep worden benoemd: • a. de heer E. Gerritsen (voorzitter); • b. de heer mr. dr. R.B.M. Keurentjes; • c. de heer mr. drs. R.H. Zuijderhoudt; • d. de heer drs. J.R. van Veldhuizen; • e. de heer mr. drs. T.P. Widdershoven; • f. mevrouw mr. E. van Eykelen; • g. de heer R.C. Kips; • h. de heer A.J.K... BWBR0025612
Artikel 5, Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz     Artikel 5 • 1. De Stuurgroep stelt haar eigen werkwijze vast. • 2. De Stuurgroep kan, indien zij dit voor de vervulling van haar taak nodig acht, inlichtingen inwinnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie. BWBR0025612
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »