46 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) 733/2008: Verordening (EG) nr. 733/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PbEU 2008, L 201). BWBR0010269
Artikel 3, Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen     Artikel 3 De gezamenlijke maximale radioactiviteit van cesium 134 en 137 in eet- en drinkwaren is niet hoger dan toegelaten bij artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) 733/2008. BWBR0010269
Artikel 4, Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen     Artikel 4 De hoeveelheid benzo(a)pyreen is ten hoogste: • a. 2 µg/kg in voedingssupplementen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen , zonder kruidenpreparaten; • b. 10 µg/kg in kruidenpreparaten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten . BWBR0010269
Artikel 7, Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen     Artikel 7 Het gehalte aan nitraat-ion van de hieronder opgenomen groenten die al dan niet zijn toebereid of geconserveerd, is niet hoger dan: groente geoogst in de periode norm in mg/kg andijvie 1 mei tot 1 november 2500   1 november tot 1 mei 3500 rode bieten 1 juli tot 1 april 3500   1 april tot 1 juli 4000 BWBR0010269
Artikel 13, Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen     Artikel 13 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1999, met uitzondering van artikel 10, tweede lid , dat in werking treedt met ingang van 30 december 2000. BWBR0010269
Artikel 14, Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen     Artikel 14 Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen. BWBR0010269
Artikel 1, Regeling Europese afvalstoffenlijst     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: afvalstoffenlijst: bijlage bij beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende a... BWBR0013546
Artikel 2, Regeling Europese afvalstoffenlijst     Artikel 2 Als afvalstoffen in de zin van artikel 1.1, zesde lid, van de Wet milieubeheer , worden aangewezen de stoffen, preparaten of voorwerpen, genoemd in de afvalstoffenlijst. BWBR0013546
Artikel 4, Regeling Europese afvalstoffenlijst     Artikel 4 • 1. Een afvalstof die in de afvalstoffenlijst is ingedeeld in complementaire categorieën wordt gerubriceerd onder de met een asterisk aangeduide categorie indien wordt vastgesteld dat de afvalstof een of meer eigenschappen bezit als bedoeld in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen. • 2. Bij het bepalen van de gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen, bedoel... BWBR0013546
Artikel 5, Regeling Europese afvalstoffenlijst     Artikel 5 • 1. Bij het vaststellen of een afvalstof de in artikel 4 bedoelde eigenschappen bezit, wordt het tweede tot en met het vierde lid in acht genomen. • 2. Afvalstoffen worden als volgt bemonsterd: • a. afgewerkte olie volgens NEN-EN-ISO 3170: uitgave 2004, • b. olie uit elektrische uitrusting volgens NEN-EN-IEC 60567: uitgave 2012, • c. bitumen en... BWBR0013546
  1, 2, 3, 4, 5   »