198 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »
Artikel II, Wijzigingsbesluit aanpassing nadere regeling diensttijduitloop ambtenaren voor 1 januari 1984 in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel II De salarisnummers, als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 februari 1985 ( Stb. 1985, 106), zoals die luidden op 31 december 1988, beginnend met de letter U, worden vernummerd naar de salarisnummers beginnend met de letter U, zoals bedoeld in artikel I van dit besluit, met dezelfde salarisschaal en hetzelfde salaris, die voor de ambtenaar ingevolge dit besluit gelden op 1 j... BWBR0005156
Artikel I, FIOD-toelage regeling     Artikel I Voor de toepassing van dit besluit worden verstaan onderambtenaren van de fiscale-recherche en ambtenaren van de douanerecherche: de ambtenaren van de Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst FIOD, werkzaam in de buitendienst, voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 12 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 19... BWBR0004621
Artikel II, FIOD-toelage regeling     Artikel II Aan de ambtenaren van de fiscale-recherche en aan de ambtenaren van de douane-recherche wordt een maandelijkse toelage verleend, gelijk aan de geldelijke vergoeding voor 5,9 uren overwerk tegen een uurbeloning van 150% van het uurloon behorende bij salarisnummer 8 van salarisschaal 9 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . BWBR0004621
Artikel III, FIOD-toelage regeling     Artikel III Aan de ambtenaren van de inlichtingendienst wordt een maandelijkse toelage verleend, gelijk aan de geldelijke vergoeding voor 4,1 uren overwerk tegen een uurbeloning van 150% van het uurloon behorende bij salarisnummer 8 van salarisschaal 9 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . BWBR0004621
Artikel IV, FIOD-toelage regeling     Artikel IV De in de artikelen II en III genoemde toelage geldt als vergoeding voor overwerk en extra dienst, alsmede voor met dat overwerk c.q. die extra dienst samenhangende inconveniënten. BWBR0004621
Artikel V, FIOD-toelage regeling     Artikel V • 1. De in het vorige artikel bedoelde toelage wordt toegekend met ingang van de dag waarop de ambtenaar de werkzaamheden, waaraan de toelage is verbonden, gaat verrichten. • 2. De in het vorige lid bedoelde toelage wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop de omstandigheid, die tot toekenning van de toelage aanleiding gaf, vervalt. • 3. Voor de ambtenaa... BWBR0004621
Artikel VI, FIOD-toelage regeling     Artikel VI Voorstellen tot toekenning en intrekking van een toelage als in deze beschikking bedoeld, worden in daartoe aanleiding gevende gevallen voor de vijfde van iedere maand aan de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken, Afdeling Salarissen te Zwolle, ingezonden. BWBR0004621
Artikel VII, FIOD-toelage regeling     Artikel VII De toelage wordt gelijk met het salaris betaalbaar gesteld. BWBR0004621
Artikel VIII, FIOD-toelage regeling     Artikel VIII Deze beschikking, die kan worden aangehaald als ‘FIOD-toelage regeling’, treedt in de plaats van de gemeenschappelijke beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 9 maart 1988, nr. 588-3711, en de minister van Binnenlandse Zaken van 17 maart 1988, nr. AB88/159/I. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na publikatie in de Nederlandse Staatscourant en werkt... BWBR0004621
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »