298 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »
Artikel 1, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 1 Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. BWBR0028745
Artikel 2, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 2 Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. BWBR0028745
Artikel 3, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 3 • 1. Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. • 2. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. BWBR0028745
Artikel 4, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 4 • 1. Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak. • 2. Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak. BWBR0028745
Artikel 5, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 5 Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard. BWBR0028745
Artikel 6, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 6 Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij te zamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten. BWBR0028745
Artikel 7, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 7 Een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan. BWBR0028745
Artikel 8, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 8 Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard. BWBR0028745
Artikel 9, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 9 • 1. Natuurlijke vruchten zijn zaken die volgens verkeersopvatting als vruchten van andere zaken worden aangemerkt. • 2. Burgerlijke vruchten zijn rechten die volgens verkeersopvatting als vruchten van goederen worden aangemerkt. • 3. De afzonderlijke termijnen van een lijfrente gelden als vruchten van het recht op de lijfrente. • 4. Een natuurlijke vrucht... BWBR0028745
Artikel 10, Burgerlijk Wetboek BES Boek 3     Artikel 10 Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. BWBR0028745
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »