145 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 1 • 1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. • 2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen. • 3. De eigenaa... BWBR0028748
Artikel 2, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 2 De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen. BWBR0028748
Artikel 3, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 3 Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen. BWBR0028748
Artikel 4, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 4 Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom. BWBR0028748
Artikel 5, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 5 • 1. Hij die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt, is verplicht: • a. met bekwame spoed overeenkomstig het tweede lid, eerste zin, van de vondst aangifte te doen, tenzij hij terstond na de vondst daarvan mededeling heeft gedaan aan degene die hij als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd mocht beschouwen; • b. met bekwame spoed tevens overeenkomstig het ... BWBR0028748
Artikel 6, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 6 De vinder die aan de hem in artikel 5, eerste lid , gestelde eisen heeft voldaan, verkrijgt de eigendom van de zaak één jaar na de aldaar bedoelde aangifte of mededeling, mits de zaak zich op dat tijdstip nog bevindt in de macht van de vinder of bij het openbaar lichaam in bewaring is. BWBR0028748
Artikel 7, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 7 De vinder kan, door de zaak onverwijld af te geven aan de bewoner van de woning of de gebruiker of exploitant van de ruimte waar de vondst is gedaan, dan wel aan degene die daar voor hem toezicht houdt, zijn rechtspositie met alle daaraan verbonden verplichtingen doen overgaan op die bewoner, gebruiker of exploitant, met dien verstande dat geen recht op beloning bestaat. BWBR0028748
Artikel 8, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 8 • 1. Indien een bij het openbaar lichaam in bewaring gegeven zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang onderhevig is of wegens de onevenredig hoge kosten of ander nadeel de bewaring daarvan redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd, is het openbaar lichaam bevoegd haar voor rekening van het openbaar lichaam te verkopen. • 2. Indien de zaak zich niet voor verkoop lee... BWBR0028748
Artikel 9, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 9 • 1. Hij die de zaak opeist van het openbaar lichaam of van de vinder die aan de hem in artikel 5, eerste lid , gestelde eisen heeft voldaan, is verplicht de kosten van bewaring en onderhoud en tot opsporing van de eigenaar of een andere tot ontvangst bevoegde te vergoeden. Het openbaar lichaam of de vinder is bevoegd de afgifte op te schorten totdat deze verplichting is na... BWBR0028748
Artikel 10, Burgerlijk Wetboek BES Boek 5     Artikel 10 Indien een vinder die op grond van artikel 6 eigenaar is geworden van een bij het openbaar lichaam in bewaring gegeven zaak, zich niet binnen één maand na zijn verkrijging bij haar heeft aangemeld om de zaak in ontvangst te nemen, is deze met overeenkomstige toepassing van artikel 8 bevoegd de zaak voor rekening van het openbaar lichaam te verkopen, om niet aan een derde ov... BWBR0028748
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »