162 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
Artikel 1, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 1 De in dit Boek en andere wettelijke regelingen vervatte regels van internationaal privaatrecht laten de werking van voor Nederland bindende internationale en communautaire regelingen onverlet. BWBR0030068
Artikel 2, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 2 De regels van internationaal privaatrecht en het door die regels aangewezen recht worden ambtshalve toegepast. BWBR0030068
Artikel 3, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 3 Op de wijze van procederen ten overstaan van de Nederlandse rechter is het Nederlandse recht van toepassing. BWBR0030068
Artikel 4, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 4 Indien de vraag welke rechtsgevolgen aan een feit toekomen bij wijze van voorvraag in verband met een andere, aan vreemd recht onderworpen vraag moet worden beantwoord, wordt de voorvraag beschouwd als een zelfstandige vraag. BWBR0030068
Artikel 5, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 5 Onder de toepassing van het recht van een staat wordt verstaan de toepassing van de rechtsregels die in die staat gelden met uitzondering van het internationaal privaatrecht. BWBR0030068
Artikel 6, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 6 Vreemd recht wordt niet toegepast, voor zover de toepassing ervan kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde. BWBR0030068
Artikel 7, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 7 • 1. Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn bepalingen aan de inachtneming waarvan een staat zo veel belang hecht voor de handhaving van zijn openbare belangen, zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie, dat zij moeten worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk recht overigens van toepassing is. • 2. De toepas... BWBR0030068
Artikel 8, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 8 • 1. Het recht dat is aangewezen door een wettelijke regel die berust op een veronderstelde nauwe band met dat recht, blijft bij uitzondering buiten toepassing, indien, gelet op alle omstandigheden van het geval, kennelijk de in die regel veronderstelde nauwe band slechts in zeer geringe mate bestaat, en met een ander recht een veel nauwere band bestaat. In dat geval wordt dat... BWBR0030068
Artikel 9, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 9 Aan een feit waaraan rechtsgevolgen toekomen naar het recht dat toepasselijk is volgens het internationaal privaatrecht van een betrokken vreemde staat, kunnen, ook in afwijking van het naar Nederlands internationaal privaatrecht toepasselijke recht, in Nederland dezelfde rechtsgevolgen worden toegekend voor zover de niet-toekenning van zodanige gevolgen een onaanvaardbare schending z... BWBR0030068
Artikel 10, Burgerlijk Wetboek Boek 10     Artikel 10 Voor zover een rechtskeuze is toegelaten, dient deze uitdrukkelijk te zijn gedaan of anderszins voldoende duidelijk te blijken. BWBR0030068
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »