703 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 69, 70, 71   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 1 Als prijsindexcijfer, bedoeld in de artikelen 153, vierde lid , en 263, vierde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen de prijsindex van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven. BWBR0003536
Artikel 2, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 2 In aanmerking zal worden genomen de ontwikkeling van deze prijsindex sedert 1971. BWBR0003536
Artikel 3, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 3 Het bedrag, genoemd in artikel 153, tweede lid onder a en 263, tweede lid onder a , moet worden afgerond op een veelvoud van twee en een half miljoen gulden. BWBR0003536
Artikel 4, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 4 Het bedrag wordt niet opnieuw vastgesteld wanneer het bedrag waartoe verhoging of verlaging zonder afronding zou leiden, minder dan twee miljoen gulden afwijkt van het laatst vastgestelde bedrag. BWBR0003536
Artikel 5, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003536
Artikel I, Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)     Artikel I De bedragen, bedoeld in de artikelen 63b lid 2 onder a , 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek , worden elk verhoogd tot en omgezet in 13 000 000 euro. BWBR0011460
Artikel 1, Besluit jaarrekening banken     Artikel 1 • 1. Onder de activa worden afzonderlijk opgenomen: • a. de kas, de tegoeden op girorekeningen en de onmiddellijk opeisbare tegoeden bij centrale banken in landen waar de bank een vestiging heeft; • b. de waardepapieren uitgegeven door publiekrechtelijke lichamen met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste twee jaar, die herfinancierbaar zijn bij de centrale... BWBR0005980
Artikel 2, Besluit jaarrekening banken     Artikel 2 • 1. Vermogens die de bank in eigen naam voor rekening van een ander niet afgescheiden van haar eigen activa en passiva beheert, worden onder de desbetreffende balansposten opgenomen. • 2. Indien bij een verkoop van activa teruglevering tegen een bepaalde prijs is bedongen, wordt de bij verkoop ontvangen prijs als schuld tegenover deze activa opgenomen en wordt in de to... BWBR0005980
Artikel 3, Besluit jaarrekening banken     Artikel 3 • 1. Onder de vorderingen worden afzonderlijk opgenomen: • a. vorderingen op banken, met inbegrip van de bij een koop van activa door de bank betaalde prijs, indien teruglevering tegen een bepaalde prijs is bedongen en met afzonderlijke vermelding van de onmiddellijk opeisbare vorderingen; • b. vorderingen op klanten, niet zijnde banken, met inbegrip van de bij e... BWBR0005980
  1, 2, 3 ... 69, 70, 71   »