324 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek     Artikel 1 • 1. De mededeling bedoeld in artikel 249 lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek , en de kennisgeving bedoeld in artikel 252 van dat boek geschieden schriftelijk. • 2. In elk geval zijn voldoende: • a. een gewone of aangetekende brief; • b. een telegram, telex of telefax. BWBR0005171
Artikel 2, Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1992. BWBR0005171
Artikel 1, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 1 Aan de algemeen directeur en bij diens ontbreken, aan de directeur Financiën van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat verleend tot: • a. het nemen van besluiten met betrekking tot projecten waarvoor aanvragen ingevolge artikel 2, onderdelen a tot en met d , in samenhang met artikel 3, tweede lid, van de Regeli... BWBR0030775
Artikel 2, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 2 Besluiten en beslissingen op bezwaarschriften met betrekking tot projecten als bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met d, van de Regeling groenprojecten 2010 , waarvan het projectvermogen meer bedraagt dan € 15.000.000, worden slechts genomen na schriftelijke instemming van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën. BWBR0030775
Artikel 3, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 3 Aan de algemeen directeur en bij diens ontbreken, aan de directeur Financiën van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt machtiging en volmacht verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in artikel 1 . BWBR0030775
Artikel 4, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 4 • 1. De algemeen directeur en de directeur Financiën van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 3 , ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen in een door hen te bepalen omvang aan één of meer onder hen ressorterende functionarissen. • 2. Vo... BWBR0030775
Artikel 5, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 5 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 of artikel 3 luidt de ondertekening: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voor deze: de algemeen directeur Dienst Regelingen, (gevolgd door handtekening en de naam) of de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voor deze: de directeur Financiën Dienst Regelingen, (gevolgd door handtekening en de naam) BWBR0030775
Artikel 6, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 6 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voor deze: de algemeen directeur Dienst Regelingen, op last: (gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie het ondermandaat is verleend) of de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voor deze: de dire... BWBR0030775
Artikel 7, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 7 • 1. Het Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2005 wordt ingetrokken. • 2. Het besluit, bedoeld in het eerste lid, blijft van toepassing op besluiten en het beslissen op bezwaarschriften die betrekking hebben op projecten waarop de Regeling groenprojecten 2005 van toepassing is. BWBR0030775
Artikel 8, Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 15 maart 2010. BWBR0030775
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »