273 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »
Artikel 1, Besluit bevoegde ambtenaar noodtestament     Artikel 1 Als ambtenaar ten overstaan van wie in buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 102 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek een uiterste wil kan worden opgemaakt, wordt bevoegd verklaard: een officier van de gemeentelijke of regionale brandweer. BWBR0014160
Artikel 2, Besluit bevoegde ambtenaar noodtestament     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003. BWBR0014160
Artikel 1, Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie     Artikel 1 De bekendmaking, bedoeld in artikel 100 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek , wordt door Onze Minister van Defensie gedaan door middel van een mededeling in de Staatscourant. BWBR0018369
Artikel 2, Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie     Artikel 2 Het koninklijk besluit van 10 augustus 1962, houdende uitvoering van artikel 993b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 325), wordt ingetrokken. BWBR0018369
Artikel 3, Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0018369
Artikel 4, Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie. BWBR0018369
Artikel 1, Burgerlijk Wetboek Boek 4     Artikel 1 • 1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. • 2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt. BWBR0002761
Artikel 2, Burgerlijk Wetboek Boek 4     Artikel 2 • 1. Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden en valt aan de ene persoon geen voordeel uit de nalatenschap van de andere ten deel. • 2. Indien een belanghebbende ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, moeilijkheden ondervindt bij het ... BWBR0002761
Artikel 3, Burgerlijk Wetboek Boek 4     Artikel 3 • 1. Van rechtswege zijn onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken: • a. hij die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de overledene heeft omgebracht, heeft getracht hem om te brengen, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deelgenomen; • b. hij die onherroepelijk veroordeeld is wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf w... BWBR0002761
Artikel 4, Burgerlijk Wetboek Boek 4     Artikel 4 • 1. Een voor het openvallen van een nalatenschap verrichte rechtshandeling is nietig, voor zover zij de strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om bevoegdheden uit te oefenen, welke hem krachtens dit Boek met betrekking tot die nalatenschap toekomen. • 2. Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen in hun gehe... BWBR0002761
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »