348 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 1 Als stoffen die worden geacht aan de omschrijving van artikel 175, eerste lid, eerste zin, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek te voldoen worden aangewezen: • a. de stoffen die zijn opgenomen in Bijlage I bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalinge... BWBR0007122
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 2 • 1. Als gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 620, onderdeel a , van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen een stof die behoort tot een van de volgende categorieën: • a. olie in bulk als opgenomen in Appendix I van Annex I van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van schepen ( Trb. 1975, 147) en het bijbehorende Protocol van 1... BWBR0007122
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 3 Een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1030, onderdeel a , van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is een stof of voorwerp waarvan de bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg ( Trb. 1959, 171), daaronder begrepen de latere wijzigingen daarvan, het internationale vervoer over de weg verbieden of slech... BWBR0007122
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 4 Een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1210, onderdeel a , van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is een stof of voorwerp waarvan de bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg ( Trb. 1959, 171), daaronder begrepen de latere wijzigingen daarvan, het internationale vervoer over de weg verbieden of slech... BWBR0007122
Artikel 5, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 5 Een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1670, onderdeel a , van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is een stof of voorwerp waarvan de bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg ( Trb. 1959, 171), daaronder begrepen de latere wijzigingen daarvan, het internationale vervoer over de weg verbieden of slech... BWBR0007122
Artikel 6, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 6 • 1. Het bedrag bedoeld in artikel 1218 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek tot welke de exploitant van een voertuig zijn aansprakelijkheid kan beperken wordt vastgesteld: • a. wanneer het vorderingen betreft terzake van dood of lichamelijk letsel op 7,2 miljoen rekeneenheden per gebeurtenis; • b. wanneer het enige andere vordering betreft op 4,8 miljoen rekene... BWBR0007122
Artikel 7, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 7 Het bedrag bedoeld in artikel 1678 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek tot welke de exploitant van een spoorweg zijn aansprakelijkheid kan beperken wordt vastgesteld: • a. wanneer het vorderingen betreft terzake van dood of lichamelijk letsel op 18 miljoen rekeneenheden per gebeurtenis; • b. wanneer het enige andere vordering betreft op 12 miljoen rekeneenheden per geb... BWBR0007122
Artikel 8, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 8 De rekeneenheid, genoemd in de artikelen 6 en 7 is het bijzondere trekkingsrecht, zoals dat is omschreven door het Internationale Monetaire Fonds. De bedragen genoemd in de artikelen 6 en 7 worden omgerekend in Nederlands geld naar de koers van de dag waarop de schuldenaar voldoet aan een ingevolge artikel 642c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gegeven bevel tot stor... BWBR0007122
Artikel 9, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 9 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007122
Artikel 10, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging     Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0007122
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »