1.044 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 103, 104, 105   »
Artikel 1, Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit     Artikel 1 Het formulier dat bij de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs door de grondkamers wordt gebruikt, wordt vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit behorende model, waarvan een gewaarmerkt afschrift ter inzage ligt op de secretariaten van de grondkamers. BWBR0010225
Artikel 2, Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit     Artikel 2 Het besluit van 20 mei 1994, no. J. 945498, wordt ingetrokken. BWBR0010225
Artikel 3, Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010225
Artikel 1, Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering     Artikel 1 • 1. Het in artikel 978, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht op premievrije voortzetting tegen verminderde bedragen kan in de overeenkomst worden uitgesloten indien de hoogte van de verminderde uitkering lager is dan € 5.000 op het tijdstip van omzetting. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op verzekeringen die periodiek tot ui... BWBR0023920
Artikel 2, Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0023920
Artikel 1, Besluit kleine herstellingen     Artikel 1 De herstellingen aangewezen in de bijlage behorend bij dit besluit worden in ieder geval aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek . BWBR0014931
Artikel 2, Besluit kleine herstellingen     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0014931
Artikel 3, Besluit kleine herstellingen     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kleine herstellingen. BWBR0014931
Artikel 1, Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst     Artikel 1 • 1. De verzekeraar kan mededelingen als bedoeld in artikel 933 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verzenden langs elektronische weg mits de mededelingen kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager. • 2. Onder een duurzame drager wordt verstaan ieder hulpmiddel dat de mogelijkheid biedt om informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toeganke... BWBR0029531
Artikel 2, Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst     Artikel 2 • 1. De verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde kunnen mededelingen als bedoeld in artikel 933 lid 2, tweede zin, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verzenden langs elektronische weg mits de mededelingen kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager. • 2. Onder een duurzame drager wordt verstaan ieder hulpmiddel dat de mogelijkheid biedt om informatie ... BWBR0029531
  1, 2, 3 ... 103, 104, 105   »