81 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1576, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576 • 1. Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd. • 2. De overeenkomst is niet van kracht voordat partijen de door de koper te betalen prijs hebben bepaald. • 3. Alle overeenkomsten, welke deze... BWBR0006000
Artikel 1576a, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576a Van de bepalingen van deze titel mag slechts worden afgeweken, indien en voor zoover dit daaruit blijkt. BWBR0006000
Artikel 1576b, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576b • 1. Bedingen, waarbij of krachtens welke den schuldenaar, voor het geval hij eenige verplichting uit de overeenkomst niet vervult, de betaling van zekere som als schadevergoeding of eenige straf wordt of kan worden opgelegd, kunnen alleen bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden gemaakt. • 2. Indien de overeengekomen of opgelegde schadevergoeding of straf den... BWBR0006000
Artikel 1576c, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576c • 1. Vervroegde opeischbaarheid, als straf wegens nalatigheid van den kooper in het betalen van termijnen, kan alleen bedongen worden voor het geval de achterstand bedraagt, ten aanzien van één termijn tenminste een tiende, of ten aanzien van meer termijnen gezamenlijk tenminste een twintigste deel van den geheelen koopprijs. • 2. Onder geheelen koopprijs wordt ve... BWBR0006000
Artikel 1576d, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576d Op eenig beding, als bedoeld in de voorafgaande twee artikelen, kan wegens niet tijdige nakoming beroep alleen worden gedaan, indien de schuldenaar, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om zijne verplichtingen na te komen. BWBR0006000
Artikel 1576f, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576f • 1. Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling, waardoor de kooper aan den verkooper of aan een derde eenig recht toekent op zijn loon, pensioen of andere periodieke inkomsten wegens arbeidsovereenkomst, kan ter zake van koop en verkoop op afbetaling, behalve voor opeischbare verplichtingen, alleen geschieden voor betalingen, waartoe de kooper bij regelmatige nakom... BWBR0006000
Artikel 1576g, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576g Volmacht tot invordering van loon, pensioen of andere periodieke vorderingen ter zake van eene arbeidsovereenkomst, onder welken vorm of welke benaming ook, door den kooper verleend, is steeds herroepelijk. BWBR0006000
Artikel 1576h, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576h • 1. Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is. • 2. Alle overeenkomsten, welke dezelfde strekking hebben, het... BWBR0006000
Artikel 1576i, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576i • 1. Huurkoop wordt aangegaan bij authentieke of onderhandsche akte, welke voldoet aan de bepalingen van artikel 1576j . • 2. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten, welke bestaande overeenkomsten zoodanig wijzigen of aanvullen, dat daardoor huurkoop zou ontstaan. • 3. Wordt de overeenkomst aangegaan bij onderhandsche akte, dan moet deze, zoo de kooper dit ve... BWBR0006000
Artikel 1576j, Burgerlijk Wetboek Boek 7A     Artikel 1576j • 1. De akte van huurkoop moet duidelijk vermelden den geheelen koopprijs, als bedoeld in artikel 1576c , het plan van regelmatige afbetaling, als bedoeld in artikel 1576f , en de bedingen betreffende voorbehoud en overgang van eigendom. • 2. In de gevallen, bedoeld in het tweede en het derde lid van artikel 1576h , treden de overeenkomstige gegevens hiervo... BWBR0006000
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »