1.300 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 128, 129, 130   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 85 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 1 • 1. De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van artikel 81 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot een bedrag van € 137 000 per reiziger. • 2. In het geval dat de schadeloosstelling wordt bepaald in de vorm van een rente mag het gekapitaliseerde bedrag een bedrag van € 137 000 per reiziger niet te boven gaan. BWBR0005011
Artikel 2, Besluit ex artikel 85 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in werking treedt. BWBR0005011
Artikel 1, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 1 De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 895 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek rustende verplichtingen mogelijkerwijs is verschuldigd, is onder voorbehoud van artikel 4 beperkt tot een bedrag van € 2,70 per kilogram. BWBR0005013
Artikel 2, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 2 Het aantal kilogrammen waarvan ter berekening van het in artikel 1 genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op de vrachtbrief vermelde gewicht van de beschadigde of niet afgeleverde zaak, dan wel verpakking. Indien geen vrachtbrief is uitgegeven, wordt uitgegaan van het aantal kilogrammen dat de beschadigde of niet afgeleverde zaak, dan wel verpakking bij haar terbeschikkingstellin... BWBR0005013
Artikel 3, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 3 • 1. Indien de verpakking van de zaak door of vanwege de vervoerder ter beschikking is gesteld of de zaken onverpakt ten vervoer ter beschikking zijn gesteld en onverschillig of de verpakking al dan niet verloren is gegaan of beschadigd is, wordt uitgegaan van het aantal kilogrammen dat de zaak zonder haar verpakking woog. • 2. Indien de verpakking van de zaak niet door... BWBR0005013
Artikel 4, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 4 De schadevergoeding, die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 895 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek rustende verplichtingen, is indien het onverpakt massagoed betreft, beperkt tot een bedrag van € 227 per duizend kilogrammen of een overschietend gedeelte daarvan. BWBR0005013
Artikel 5, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 5 De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 896 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is onder voorbehoud van artikel 6 beperkt tot het bedrag van de vracht. BWBR0005013
Artikel 6, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 6 Indien de vervoerder tot schadevergoeding is verplicht, omdat hij noch aan de uit hoofde van artikel 895 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek noch aan de uit hoofde van artikel 896 van Boek 8 van dat Wetboek op hem rustende verplichtingen voldeed, is zijn verplichting uit hoofde van vertraging beperkt tot de vracht onder aftrek van de door hem verschuldigde schadevergoeding w... BWBR0005013
Artikel 7, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 7 De afzender kan, mits de vervoerder hierin toestemt en tegen de betaling van een overeen te komen bedrag, op de vrachtbrief een waarde van de zaken aangeven, die het maximum vermeld in de artikelen 1 , 4 en 5 overschrijdt. In dat geval treedt het aangegeven bedrag in de plaats van dit maximum. Het aldus aangegeven bedrag kan niet hoger worden gesteld dan de in het eerste li... BWBR0005013
Artikel 8, Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in werking treedt. BWBR0005013
  1, 2, 3 ... 128, 129, 130   »