8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Inleiding, Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     Inleiding 1. Inleiding Met deze circulaire informeer ik u over de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 , het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) en de bijbehorende ministeriële regeling per 1 juli 2015. Onderstaand ga ik kort in op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van de nieuwe regelgeving ( 2 ), enkele relevante zaken met betrekking tot de overgang naar de nie... BWBR0036776
2. Ontstaan en inhoud van de Woningwet 2015 , Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     Ontstaan en inhoud van de Woningwet 2015 2. Ontstaan en inhoud van de Woningwet 2015 De sinds 1901 functionerende Woningwet vormt de basis voor de sociale huursector en de taken en bevoegdheden van de daarin opererende partijen, vooral van de woningcorporaties. Toegelaten instellingen leveren een onmisbare bijdrage aan het wonen in Nederland. Ze hebben niet alleen een kwantitatieve prestatie van formaat geleverd om de woni... BWBR0036776
3. De overgang naar de nieuwe regelgeving, Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     De overgang naar de nieuwe regelgeving 3. De overgang naar de nieuwe regelgeving Wanneer de wet op 1 juli 2015 in werking treedt, is dat halverwege het boekjaar van de corporatie. Daarom is een aantal overgangsmaatregelen voorzien. Hieronder som ik de voornaamste op: Verslaglegging 2015 De verslaglegging over 2015 verloopt nog volgens het Besluit beheer sociale huursector (BBSH). Dit betekent ook dat corporaties niet vo... BWBR0036776
4. Per 1 juli 2015, Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     Per 1 juli 2015 4. Per 1 juli 2015 Andere belangrijke elementen die per 1 juli 2015 ingaan, zijn onder meer de extra waarborgen zoals die ook bij de parlementaire enquête van belang werden geacht: • • voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht van grote investeringen (hoger dan € 3 miljoen); • • een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets bij bestuurders en leden van de Raad van... BWBR0036776
5. Per 1 januari 2016, Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     Per 1 januari 2016 5. Per 1 januari 2016 In oktober 2015 zullen de volgende zaken per ministeriële regeling worden vastgesteld. Deze treden op 1 januari 2016 in werking: • • voorschriften aan de jaarrekening en inrichting van de verantwoordinginformatie (dVi); • • formats voor de door de accountant op te stellen stukken; • • voorschriften bepaling investeringscapaciteit; • •... BWBR0036776
6. Intrekken bestaande MG-circulaires, Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     Intrekken bestaande MG-circulaires 6. Intrekken bestaande MG-circulaires Met de inwerkingtreding van de wet zullen de bestaande circulaires op grond van het BBSH worden ingetrokken. Dat gebeurt met deze circulaire. Alle van kracht zijnde circulaires en beleidsregels die volledig berusten op de afdelingen 3 en 3A van hoofdstuk V van de Woningwet , zoals die luidden op 30 juni 2015, of op het Besluit beheer soc... BWBR0036776
7. Implementatie: informatie en ondersteuning, Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     Implementatie: informatie en ondersteuning 7. Implementatie: informatie en ondersteuning De nieuwe regelgeving heeft grote impact op de spelers in het sociale domein van de volkshuisvesting. Ik acht het daarom van groot belang om samen met de partijen zelf en de koepels en brancheorganisaties (VNG, Aedes, Woonbond, VTW), WSW en de Autoriteit te zorgen voor adequate informatie en ondersteuning. Partijen kunnen vragen stellen aan hun bran... BWBR0036776
8. Publicatie MG-digitaal, Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015     Publicatie MG-digitaal 8. Publicatie MG-digitaal Deze circulaire wordt zowel digitaal verstrekt als in de Staatscourant gepubliceerd. Aanmelding voor deze ‘MG-digitaal’ kan door op deze site 4 in te loggen. Daarin wordt verwezen naar een menu voor aanmelding als abonnee. Hierna wordt telkens als er een MG-circulaire op de site wordt geplaatst een mail verzonden met een PDF-bestand van de betreffende MG-circu... BWBR0036776