1.638 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 162, 163, 164   »
Artikel 1, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 1 • 1. Een algemene volmacht als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 , alsmede bedoeld in artikel 35a, tweede lid , en 104a, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie kan slechts worden verleend aan: • a. ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet of de Wet materieel ambtenarenrecht BES ; • b. degenen me... BWBR0007804
Artikel 2, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 2 Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een aan de Staat toekomende privaatrechtelijke vordering geschiedt, indien het kwijt te schelden bedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan een door Onze Minister van Financiën vast te stellen bedrag en het kwijtschelden niet bij of krachtens de wet is geregeld, door Onze daarbij betrokken minister in overeenstemming met Onze Minister van Fin... BWBR0007804
Artikel 3, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 3 • 1. Schenking aan een derde van een aan de Staat toebehorende niet-geldelijke roerende zaak met een waarde gelijk aan of meer dan het in artikel 2 bedoelde bedrag, wordt, voor zover deze zaak niet als overtollig kan worden aangemerkt, verricht door Onze daarbij betrokken minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën. • 2. Het eerste lid is niet van t... BWBR0007804
Artikel 4, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 4 Een vaststellingsovereenkomst namens de Staat die betrekking heeft op een recht op een geldelijke roerende zaak, wordt gesloten door Onze minister wie het aangaat. Indien de vaststellingsovereenkomst betrekking heeft op een niet-geldelijke roerende zaak met een waarde gelijk aan of hoger dan het in artikel 2 bedoelde bedrag, wordt zij gesloten door Onze minister wie het aangaat in... BWBR0007804
Artikel 5, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 5 Onze betrokken ministers doen aan de Algemene Rekenkamer schriftelijk mededeling van de kwijtscheldingen, de schenkingen en de vaststellingsovereenkomsten, bedoeld in de artikelen 2 , onderscheidenlijk 3 en 4 , tenzij de waarde minder bedraagt dan het in artikel 2 bedoelde bedrag. BWBR0007804
Artikel 6, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 6 Het sluiten van huur-, huurkoop- en lease-overeenkomsten namens de Staat met een waarde gelijk aan of meer dan een door Onze Minister van Financiën vast te stellen bedrag dan wel voor een periode van langer dan tien jaar, geschiedt door Onze minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister van Financiën. BWBR0007804
Artikel 6a, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 6a • 1. Wisselkoersrisico's die samenhangen met de financiële verplichtingen die namens de Staat worden aangegaan in een andere valuta dan euro, worden niet door middel van valutatermijncontracten afgedekt. • 2. In afwijking van het eerste lid en met inachtneming van door Onze Minister van Financiën te stellen regels, kunnen Onze ministers omvangrijke budgettaire risico... BWBR0007804
Artikel 7, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 7 • 1. De schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 34, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt gedaan door Onze minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister van Financiën. • 2. Andere deelnemingen en verstrekkingen door de Staat dan bedoeld in artikel 34, vijfde, zesde en zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2001 worden ve... BWBR0007804
Artikel 8, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 8 Onze Minister van Financiën kan nadere voorschriften geven met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de Staat. BWBR0007804
Artikel 8a, Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996     Artikel 8a Dit besluit berust op artikel 39 van de Comptabiliteitswet 2001 en op de artikelen 35a, tweede lid , en 104, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie . BWBR0007804
  1, 2, 3 ... 162, 163, 164   »