1.340 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 132, 133, 134   »
Artikel 1, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: een minister als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Grondwet . BWBR0029514
Artikel 2, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 2 • 1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan na overleg met Onze Ministers kaders vaststellen ter bevordering van de eenheid, de kwaliteit of de efficiëntie van de bedrijfsvoering door de ministeries. Daarbij kan hij werkzaamheden aanwijzen die ten behoeve van alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden uitgevoerd door een daar... BWBR0029514
Artikel 3, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 3 • 1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt na overleg met Onze Ministers een kader vast voor de vaststelling van de organisatie en formatie van de ministeries. • 2. Onze Ministers stellen de organisatie en formatie van hun ministerie vast met inachtneming van het in het eerste lid bedoelde kader. • 3. De vaststelling geschiedt in overe... BWBR0029514
Artikel 4, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 4 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks van ieder ministerie de organisatie en de formatie, voor zover vastgesteld op salarisschaal 16 of hoger van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . BWBR0029514
Artikel 5, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 5 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een verslag over de organisatie en de bedrijfsvoering van de ministeries. BWBR0029514
Artikel 6, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 6 Onze Ministers verstrekken de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door hem gevraagde gegevens over de organisatie en de bedrijfsvoering van de ministeries. BWBR0029514
Artikel 7, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 7 • 1. Het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007 wordt ingetrokken. • 2. Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de besluiten die zijn gebaseerd op artikel 2, eerste lid van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007 , op artikel 3, tweede lid , van dit besluit. BWBR0029514
Artikel 8, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 8 Dit besluit wordt aangehaald als: Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011. BWBR0029514
Artikel 9, Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0029514
Artikel 1, Mandaatregeling beheer Kiesraad     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. secretariaat: het secretariaat als bedoeld in artikel 1 van de Organisatieregeling beheer Kiesraad ; • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen; • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkri... BWBR0029712
  1, 2, 3 ... 132, 133, 134   »