514 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 50, 51, 52   »
Artikel 1. Definities, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Definities Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: BWBR0030166
Artikel 2. Aanwijzen categorieën zorginstellingen, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Aanwijzen categorieën zorginstellingen Artikel 2. Aanwijzen categorieën zorginstellingen • 1. Als categorieën zorginstellingen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b, van het besluit , worden aangewezen: • a. revalidatiecentra met overnachting; • b. oncologische en radiotherapeutische instituten; • c. verpleeghuizen; • d. instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cl... BWBR0030166
Artikel 3. Onderzoek legionella door drinkwaterbedrijf, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Onderzoek legionella door drinkwaterbedrijf Artikel 3. Onderzoek legionella door drinkwaterbedrijf • 1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf onderzoekt het drinkwater na de laatste zuiveringsstap ten minste halfjaarlijks. • 2. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf onderzoekt het drinkwater in zijn distributiegebied overeenkomstig de frequentie, bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling. BWBR0030166
Artikel 4. Aanwijzing soorten Legionellabacterie, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Aanwijzing soorten Legionellabacterie Artikel 4. Aanwijzing soorten Legionellabacterie • 1. Als soorten legionellabacterie waarvoor de in artikel 36, eerste lid, van het besluit bedoelde kwaliteitseis van toepassing is, worden aangewezen: L. anisa, L. birminghamensis, L. bozemanii, L. cincinnatiensis, L. dumoffii, L. erythra, L. feeleii, L. gormanii, L. hackeliae, L. jordanis, L. lansingensis, L. longbeachae, L. maceac... BWBR0030166
Artikel 5. Legionella-risicoanalyse, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Legionella-risicoanalyse Artikel 5. Legionella-risicoanalyse De eigenaar van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van het besluit , voert een legionella-risicoanalyse uit overeenkomstig de daarvoor in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen voorschriften en draagt zorg voor de in verband daarmee te treffen maatregelen. BWBR0030166
Artikel 6. Eisen aan degene die monstername en analyse doet, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Eisen aan degene die monstername en analyse doet Artikel 6. Eisen aan degene die monstername en analyse doet • 1. Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van hoofdstuk 4 van het besluit geschiedt door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn. • 2. In afwijking van he... BWBR0030166
Artikel 7. Eisen aan de wijze van monstername en analyse, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Eisen aan de wijze van monstername en analyse Artikel 7. Eisen aan de wijze van monstername en analyse • 1. Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering hoofdstuk 4 van het besluit geschiedt overeenkomstig NEN 6265:2007 of een gelijkwaardige methode. • 2. Een gelijkwaardige methode als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend toegepast na daartoe verkregen toestemming van de inspecteur. Bij de aanvraag worden a... BWBR0030166
Artikel 8. Bepaling aantal meetpunten, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Bepaling aantal meetpunten Artikel 8. Bepaling aantal meetpunten Het aantal meetpunten dat wordt betrokken in het onderzoek, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van het besluit , wordt bepaald overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling. BWBR0030166
Artikel 9. Volgorde beheersmaatregelen, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Volgorde beheersmaatregelen Artikel 9. Volgorde beheersmaatregelen (gereserveerd) BWBR0030166
Artikel 10. Inwerkingtreding, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater     Inwerkingtreding Artikel 10. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Drinkwaterwet in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na het tijdstip, bedoeld in de eerste volzin, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0030166
  1, 2, 3 ... 50, 51, 52   »