1.106 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 109, 110, 111   »
Artikel 1, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. energie-infrastructuur: een samenstel van een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998 , een gastransportnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet of leidingen voor het transport van warmte; • b. eisen voor de energie-infrastructuur: het programma van e... BWBR0012292
Artikel 2, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 2 Dit besluit is van toepassing ten aanzien van gebieden waarin projecten voor de bouw of vernieuwing van ten minste 500 woningen of woningequivalenten worden ontwikkeld. BWBR0012292
Artikel 3, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 3 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin een gebied als bedoeld in artikel 2 is gelegen bepaalt met inachtneming van het belang van een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding of de aanleg van de energie-infrastructuur in dat gebied plaatsvindt: • a. door de netbeheerder, bedoeld in de ... BWBR0012292
Artikel 4, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 4 • 1. Indien het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 3 , bepaalt dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 5 de energie-infrastructuur zal aanleggen, stelt het voor dat gebied, met inachtneming van het belang van een betrouwbare, duurzame, doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde energievoorziening, de eisen voor de en... BWBR0012292
Artikel 5, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 5 • 1. Het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 3 , bepaalt door middel van een openbare procedure, waarbij ingeschreven wordt op een opdracht om de energie-infrastructuur van een gebied als bedoeld in artikel 2 aan te leggen, en met inachtneming van de eisen voor de energie-infrastructuur welke natuurlijke persoon of rechtspersoon die energie-infras... BWBR0012292
Artikel 6, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 6 Indien een gemeentebestuur voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit door middel van een openbare procedure, die voldoet aan de regels, gesteld in de artikelen 4 en 5 , heeft bepaald welke natuurlijke persoon of rechtspersoon de energie-infrastructuur in een gebied in de gemeente mag aanleggen, dan is die natuurlijke persoon of rechtspersoon ook daartoe gerechtigd. BWBR0012292
Artikel 7, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 7 Onze Minister zendt binnen twee jaar na de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk. BWBR0012292
Artikel 8, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 8 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanleg energie-infrastructuur. BWBR0012292
Artikel 9, Besluit aanleg energie-infrastructuur     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0012292
Artikel 1, Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: Elektriciteitswet 1998 ; • b. kleinverbruiker: de in artikel 95a, eerste lid , van de wet bedoelde afnemer. BWBR0013212
  1, 2, 3 ... 109, 110, 111   »