255 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 24, 25, 26   »
Artikel 1.1. Begripsbepalingen, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     1. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. een overzicht bevat van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, • b. de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering beschrijft van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, • c. de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten besch... BWBR0037603
Artikel 1.2. Grondslag en reikwijdte, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     2. Grondslag en reikwijdte Artikel 1.2. Grondslag en reikwijdte • 1. De minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het beleid op de terreinen, genoemd in artikel 2 van de Wet overige OCW-subsidies , artikel 2 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 2 van de Kaderwet VWS-subsidies . • 2. Deze regeling is niet van toepassing op het verstrekken van financiële middelen, b... BWBR0037603
Artikel 1.3. Nader bepalen activiteiten, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     3. Nader bepalen activiteiten Artikel 1.3. Nader bepalen activiteiten De minister kan in een ministeriële regeling of in een beleidsregel de activiteiten waarvoor en de voorwaarden waaronder subsidie kan worden verstrekt, nader bepalen. BWBR0037603
Artikel 1.4. Begrotingsvoorwaarde, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     4. Begrotingsvoorwaarde Artikel 1.4. Begrotingsvoorwaarde Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. BWBR0037603
Artikel 1.5. Subsidieverstrekking, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     5. Subsidieverstrekking Artikel 1.5. Subsidieverstrekking De minister verstrekt uitsluitend: • a. indien de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt: • 1°. een subsidie die zonder voorafgaande verlening direct wordt vastgesteld op een bedrag waarvan de hoogte door de minister bij de vaststelling wordt genoemd, of • 2°. een subsidie die ambtshalve wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waar... BWBR0037603
Artikel 1.6. Afwijking bij beschikking, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     6. Afwijking bij beschikking Artikel 1.6. Afwijking bij beschikking In bijzondere gevallen kan bij beschikking worden afgeweken van de bedragen en de wijze van verstrekking, bedoeld in artikel 1.5 . BWBR0037603
Artikel 1.7. Kostenberekening, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     7. Kostenberekening Artikel 1.7. Kostenberekening • 1. De kosten worden berekend op basis van een controleerbare methode, die is gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en die door de subsidieontvanger stelselmatig worden toegepast. • 2. De afschrijving van materiële vaste activa wordt berekend op basis van historis... BWBR0037603
Artikel 1.8. Kosten terugvordering en wettelijke rente, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     8. Kosten terugvordering en wettelijke rente Artikel 1.8. Kosten terugvordering en wettelijke rente Bij terugvordering van ten onrechte betaalde subsidiebedragen of voorschotten kan de minister de subsidieontvanger verplichten de met de terugvordering verband houdende kosten te voldoen. Daarbij kan de minister de verschuldigde wettelijke rente vorderen. BWBR0037603
Artikel 2.1. Subsidieplafond, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     1. Subsidieplafond Artikel 2.1. Subsidieplafond • 1. De minister kan een subsidieplafond vaststellen. • 2. Voor subsidies die worden verstrekt door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt het subsidieplafond vastgesteld met inachtneming van artikel 5 van de Kaderwet SZW-subsidies . BWBR0037603
Artikel 2.2. Wijze van verdeling, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS     2. Wijze van verdeling Artikel 2.2. Wijze van verdeling De minister verdeelt het ingevolge het subsidieplafond beschikbare bedrag: • a. op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, • b. na onderlinge afweging van de aanvragen, • c. evenredig over de ingediende aanvragen, of • d. op een in een ministeriële regeling of in een beleidsregel aangegeven andere wijze. BWBR0037603
  1, 2, 3 ... 24, 25, 26   »