476 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »
Artikel 1, Besluit Faunabeheer     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Flora- en faunawet . BWBR0011850
Artikel 2, Besluit Faunabeheer     Artikel 2 Voorzover het werkgebied van een samenwerkingsverband van jachthouders op het grondgebied van meer dan één provincie is gelegen, erkennen gedeputeerde staten van de provincie waarin het grootste gedeelte van dit werkgebied is gelegen, een faunabeheereenheid en keuren zij een faunabeheerplan goed, in overeenstemming met gedeputeerde staten van de overige betrokken provincies. BWBR0011850
Artikel 3, Besluit Faunabeheer     Artikel 3 Teneinde voor erkenning als faunabeheereenheid als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet in aanmerking te komen, voldoet een samenwerkingsverband van jachthouders aan de artikelen 4 tot en met 6 . BWBR0011850
Artikel 4, Besluit Faunabeheer     Artikel 4 • 1. Het samenwerkingsverband heeft de rechtsvorm vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting. • 2. Bij of krachtens de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting worden de plichten opgenomen die de bij de faunabeheereenheid aangesloten jachthouders hebben met betrekking tot de uitoefening van de aan de faunabeheereenheid verleen... BWBR0011850
Artikel 5, Besluit Faunabeheer     Artikel 5 • 1. De binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband gelegen gronden waarop de in de faunabeheereenheid samenwerkende jachthouders gerechtigd zijn tot de jacht: • a. hebben een oppervlakte van ten minste 5000 hectare; • b. vormen ten minste 75% van de totale oppervlakte van het werkgebied van het samenwerkingsverband en • c. zijn zo veel mogelijk aan... BWBR0011850
Artikel 6, Besluit Faunabeheer     Artikel 6 Het werkgebied van het samenwerkingsverband strekt zich niet uit tot het gebied waarover zich de zorg van een andere faunabeheereenheid uitstrekt. BWBR0011850
Artikel 7, Besluit Faunabeheer     Artikel 7 Teneinde voor goedkeuring als faunabeheerplan als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de wet in aanmerking te komen, voldoet een plan aan de artikelen 8 tot en met 11 . BWBR0011850
Artikel 8, Besluit Faunabeheer     Artikel 8 • 1. Het faunabeheerplan geldt voor ten minste 5000 hectare van het gehele werkgebied van de faunabeheereenheid. • 2. Indien op grond van artikel 5, tweede lid , uit het oogpunt van duurzaam en effectief beheer van diersoorten is vastgesteld dat de oppervlakte, waarop de in artikel 5, eerste lid , bedoelde jachthouders gerechtigd zijn tot de jacht, groter is dan 5... BWBR0011850
Artikel 9, Besluit Faunabeheer     Artikel 9 Het faunabeheerplan is gericht op het duurzame beheer van diersoorten ten aanzien waarvan met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet een duurzaam beheer kan worden gevoerd. BWBR0011850
Artikel 10, Besluit Faunabeheer     Artikel 10 Het faunabeheerplan bevat ten minste de volgende gegevens: • a. de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid; • b. een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is aangegeven; • c. kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan een duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van ... BWBR0011850
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »