44 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Fokkerijregeling     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Fokkerijbesluit . BWBR0035742
Artikel 2, Fokkerijregeling     Artikel 2 Een erkenning voor het reglementeren van prestatieonderzoek of het reglementeren van fokwaardeschattingen en de publicatie van de geschatte waarden als bedoeld in artikel 3, tweede respectievelijk derde lid, van het besluit wordt verleend indien: • a. de organisatie passende voorschriften heeft vastgesteld over de wijze waarop het prestatieonderzoek dan wel de fokwaardescha... BWBR0035742
Artikel 3, Fokkerijregeling     Artikel 3 • 1. Een organisatie die op grond van artikel 3, tweede of derde lid van het besluit is erkend en die niet beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 3, eerste of derde respectievelijk tweede lid, van het besluit stelt de voorschriften, bedoeld in artikelen 2, onderdeel a , vast in overeenstemming met de organisaties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of derde r... BWBR0035742
Artikel 4, Fokkerijregeling     Artikel 4 • 1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 3 van het besluit wordt ingediend met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld. • 2. De minister beslist op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid binnen 20 weken na de dag waarop die aanvraag is ontvangen. • 3. De termijn, bedoeld in het tweede lid, kan eenmaal worden verlen... BWBR0035742
Artikel 5, Fokkerijregeling     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. BWBR0035742
Artikel 6, Fokkerijregeling     Artikel 6 Deze regeling wordt aangehaald als: Fokkerijregeling. BWBR0035742
Artikel 1, Fokkerijbesluit     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: richtlijn 87/328/EEG richtlijn nr. 87/328/EEG richtlijn 88/661/EEG richtlijn nr. 88/661/EEG richtlijn 89/361/EEG richtlijn nr. 89/361/EEG richtlijn 90/118/EEG richtlijn nr. 90/118/EEG richtlijn 90/119/EEG richtlijn nr. 90/119/EEG richtlijn 90/427/EEG richtlijn 90/427/EEG richtlijn 91/174/E... BWBR0006862
Artikel 2, Fokkerijbesluit     Artikel 2 • 1. Met betrekking tot runderen, buffels, varkens, schapen, geiten en paardachtigen geschieden de inschrijving van dieren in een stamboek of register, de inrichting van certificaten die worden afgegeven voor aldus ingeschreven dieren en hun sperma, eicellen en embryo’s, het prestatie-onderzoek en de beoordeling van de genetische waarden van de dieren in overeenstemming met ... BWBR0006862
Artikel 3, Fokkerijbesluit     Artikel 3 • 1. Onze Minister erkent op aanvraag een organisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder i, van richtlijn 2009/157/EG, artikel 1, onderdeel c, eerste streepje, en onderdeel d, eerste streepje, van richtlijn 88/661/EEG, artikel 2, onderdeel b, eerste streepje, van richtlijn 89/361/EEG of artikel 2, onderdeel c, eerste streepje, van richtlijn 90/427/EEG, indie... BWBR0006862
Artikel 3a, Fokkerijbesluit     Artikel 3a • 1. Een erkenning als bedoeld in artikel 3, eerste, tweede en derde lid , wordt niet verleend indien niet gewaarborgd is dat de betrokken organisatie artikel 2, eerste lid , en artikel 6, eerste lid , in acht neemt. • 2. Onze Minister trekt een erkenning in indien: • a. een organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden; • b. een o... BWBR0006862
  1, 2, 3, 4, 5   »