18 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 1 Deze wet verstaat onder: • I. "Militairen": • a. personen, die - voor April 1942 in militaire dienst getreden bij het voormalige Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger - op 27 December 1949 nog in militaire dienst waren bij dat Leger, voor zover zij Nederlander zijn en zolang zij deze status behouden, tenzij artikel 7 a op hen van toepassing is, dan wel dispensatie ... BWBR0002077
Artikel 2, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 2 • 1. Met inachtneming van hetgeen hierna in deze wet is bepaald garandeert het Rijk: • a. aan de militairen: de voldoening van alle rechten en aanspraken, welke hun uit hoofde van de door hen na 26 December 1949 bij het voormalige Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger verrichte dienst toekwamen volgens de op die datum geldende regelingen; • b. aan de militairen... BWBR0002077
Artikel 3, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 3 • 1. De beroepsmilitairen, die niet geplaatst kunnen of konden worden bij de Koninklijke Landmacht en dientengevolge voor of op 25 Juli 1950 wegens reorganisatie bij het voormalige Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger werden ontslagen, kunnen - mits dit ontslag eervol is geweest - desverlangd in aanmerking komen voor toepassing van afvloeiingsvoorwaarden, gelijkluidend aan ... BWBR0002077
Artikel 3a, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 3a • 1. De beroepsmilitairen, die tengevolge van ontslag overeenkomstig artikel 38 van de "Regelingen betreffende militaire aangelegenheden", II, Hoofdstuk V, gehecht aan de Overgangsovereenkomst, behorende bij de Mantelresolutie der Ronde Tafel Conferentie, het deelgenootschap in het voormalige "Weduwen- en Wezenfonds der Europese Officieren van het Nederlandsch-Indische Leger"... BWBR0002077
Artikel 3b, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 3b In de gevallen, waarin in de op 26 December 1949 van kracht zijnde regelingen aan de Kroon of aan de Gouverneur-Generaal de bevoegdheid was voorbehouden om ter aanvulling of in afwijking van die regelingen beslissingen te nemen of bijzondere voorzieningen te treffen, worden deze bevoegdheden, behoudens het bepaalde in artikel 3 a , vijfde lid , voor de toepassing van deze wet uitg... BWBR0002077
Artikel 3c, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 3c Op pensioen of onderstand bij wijze van pensioen wordt, indien bij de vaststelling van de grondslagen daarvan rekening is gehouden met bezoldigingen, welke zijn toegekend op grond van na 31 December 1948 geldende bezoldigingsregelingen, buiten Indonesië geen duurtetoeslag en kindertoelage toegekend, tenzij het bedrag van dat pensioen of die onderstand minder bedraagt dan het bedrag ... BWBR0002077
Artikel 3d, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 3d • 1. De uitkeringen, waartoe het Rijk uit hoofde van of krachtens deze wet gehouden is, worden, voor zover niet op andere wijze bij de wet geregeld en behoudens het bepaalde in het derde lid, vastgesteld en toegekend door Onze Minister en naar boven afgerond tot het naastbijliggende veelvoud van één euro of één rupiah. • 2. Met inachtneming van het in artikel 3 ... BWBR0002077
Artikel 3e, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 3e • 1. Indien een militair of gewezen militair op grond van de dienstbeëindiging rechten of aanspraken heeft op uitkeringen ten laste van de Republiek Indonesië, kan hij door Onze Minister worden verplicht het nodige te verrichten teneinde deze rechten en aanspraken geldend te maken. • 2. Bij niet-nakoming van de in het vorige lid bedoelde verplichting, zomede indien d... BWBR0002077
Artikel 4, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 4 Door Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Volksgezondheid in bijzondere gevallen worden bepaald, dat de garanties uit hoofde van of krachtens deze wet blijven gelden bij verandering van nationaliteit. BWBR0002077
Artikel 5, Garantiewet Militairen K.N.I.L.     Artikel 5 • 1. Het nominale bedrag van de periodieke uitkeringen, waartoe het Rijk uit hoofde van of krachtens deze wet is gehouden, wordt betaalbaar gesteld: • a. in euro's over het tijdvak, dat de rechthebbende is gevestigd buiten het grondgebied van de Republiek Indonesië; • b. in Indonesisch courant over het tijdvak, dat de rechthebbende is gevestigd binnen het grondg... BWBR0002077
  1, 2   »