1.664 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 165, 166, 167   »
Artikel 1, Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ; • b. aangewezen dierziekte: krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet aangewezen besmettelijke dierziekte; • c. maatregel: maatregel als bedoeld in artikel 22 van de wet ; • d. tegemoetkoming: tegemoetkoming als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van d... BWBR0011707
Artikel 2, Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten     Artikel 2 Het in artikel 86, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde gedeelte van de waarde van de dieren in gezonde toestand bedraagt 50%. BWBR0011707
Artikel 3, Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten     Artikel 3 • 1. De in artikel 86, tweede lid, van de wet bedoelde percentages tot verlaging van de tegemoetkoming bedragen: • a. indien de eigenaar of onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen de artikelen 19 , 25 , 29 , 101 of  104 van de wet niet naleven: 100%; • b. indien de eigenaar of onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen ha... BWBR0011707
Artikel 4, Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten     Artikel 4 • 1. [Wijzigt het Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten.] • 2. Dit besluit is slechts van toepassing op een besluit tot vaststelling van een tegemoetkoming wegens een maatregel die is getroffen na de inwerkingtreding van dit besluit. • 3. Op een besluit tot vaststelling van een tegemoetkoming wegens een maatregel, d... BWBR0011707
Artikel 5, Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0011707
Artikel 6, Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten. BWBR0011707
Artikel 1, Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: Flora- en faunawet ; • b. basisverordening: verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61); • c. uitvoeringsverordening: vero... BWBR0013482
Artikel 2, Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten     Artikel 2 • 1. Een registratie wordt bijgehouden voor specimens van de volgende diersoorten: • a. levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse en uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, met uitzondering van in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de in bijlage VIII bij de uitvoeringsvero... BWBR0013482
Artikel 3, Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten     Artikel 3 • 1. Een registratie als bedoeld in artikel 2, eerste lid , bevat voorzover van toepassing de volgende gegevens: • a. wetenschappelijke soortnaam en aantal; • b. datum en plaats van verkrijging; • c. naam, adres en land van de leverancier; • d. land van herkomst van de specimens, indien dit afwijkt van onderdeel c; • e. nummer bijbehorend ... BWBR0013482
Artikel 4, Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten     Artikel 4 • 1. Een registratie als bedoeld in artikel 2, tweede lid , bevat voorzover van toepassing de volgende gegevens: • a. wetenschappelijke soortnaam en aantal; • b. datum en plaats van verkrijging, indien ingevoerd vanuit derde land; • c. naam en adres en land van leverancier, indien ingevoerd vanuit derde land; • d. land van herkomst van de specime... BWBR0013482
  1, 2, 3 ... 165, 166, 167   »