275 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »
Artikel 1, Regeling gratieformulier     Artikel 1 Het formulier met behulp van waarvan verzoekschriften tot gratie moeten worden ingediend, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Gratiewet , wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage . BWBR0015043
Artikel 2, Regeling gratieformulier     Artikel 2 Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2003. BWBR0015043
Artikel 1, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. medewerker: een persoon in dienst van de in artikel 5, eerste lid, onder a, van de Reclasseringsregeling 1995 bedoelde instellingen van maatschappelijke dienstverlening of een vrijwilliger, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, van de Reclasseringsregeling 1995 , die een gedetineerde bezoekt; • b. gedetineerde: ... BWBR0019016
Artikel 2, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 2 • 1. Als reclasseringswerker kan slechts worden aangewezen degene die: • a. in het bezit is van het diploma Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (maatschappelijk werk en dienstverlening, HSAO-MDW) of van een voor het reclasseringswerk als gelijkwaardig te beschouwen getuigschrift; • b. in dienst is van een reclasseringsinstelling en • c. beschikt over een verk... BWBR0019016
Artikel 3, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 3 • 1. De aanwijzing kan worden geschorst, indien de reclasseringswerker op ernstige wijze tekortschiet in de uitoefening van zijn taak. • 2. De aanwijzing kan worden ingetrokken, indien blijkt van omstandigheden die, hadden zij zich voorgedaan of waren zij bekend geweest ten tijde van de aanwijzing, zouden hebben geleid tot het niet verlenen van die aanwijzing. • ... BWBR0019016
Artikel 4, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 4 Alvorens zijn functie te aanvaarden, legt de reclasseringswerker voor de rechtbank in het arrondissement van de plaats waar hij is tewerkgesteld de volgende eed of belofte af: ‘Ik zweer (beloof), dat ik mijn taak overeenkomstig de gestelde voorschriften naar geweten zal vervullen en de zaken waarvan ik door de uitoefening van mijn functie kennis draag en waarvan ik het vertrouwelijk... BWBR0019016
Artikel 5, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 5 • 1. De reclasseringsinstelling verzoekt de griffier van de rechtbank het tijdstip voor de beëdiging vast te stellen, zo mogelijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek. • 2. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan volgens het model dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd. Het gaat vergezeld van een afschrift van de beschikking, waaruit de aanwijzing ... BWBR0019016
Artikel 6, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 6 Het bestuur van de reclasseringsinstelling verstrekt de reclasseringswerker na diens beëdiging een bewijs waarmee hij zich als zodanig kan legitimeren. BWBR0019016
Artikel 7, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 7 • 1. De ontwerpbegroting en het beleidsplan met de voorgenomen werkzaamheden, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Reclasseringsregeling 1995 , geeft voor het komende subsidiejaar en indicatief voor de drie daarop volgende jaren in ieder geval aan: • a. een visie in hoofdlijnen op de te verwachten ontwikkelingen voor de reclassering als onderdeel van de strafrec... BWBR0019016
Artikel 8, Uitvoeringsregeling reclassering 2005     Artikel 8 • 1. De definitieve begroting en het activiteitenplan, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Reclasseringsregeling 1995 , bevatten een voorstel voor te maken managementafspraken over in ieder geval : • a. het aantal geplande producten; • b. de kostprijs per product. • 2. Onze Minister kan in de uitnodiging, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van d... BWBR0019016
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »