8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder het regionale organisatieonderdeel: het regionale organisatieonderdeel van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, onder b, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013 . BWBR0028910
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 2 • 1. Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vervoersnoodwet worden voor Onze Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen de hoofdingenieur-directeuren van de regionale organisatieonderdelen, ieder voor het gezagsgebied van het regionale organisatieonderdeel waarvoor hij is aangesteld. • 2. Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 27, e... BWBR0028910
Artikel 3, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 3 • 1. Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Havennoodwet worden voor Onze Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen: • a. de hoofdingenieur-directeuren van de regionale organisatieonderdelen, ieder voor de havens binnen het gezagsgebied van het regionale organisatieonderdeel waarvoor hij is aangesteld; • b. de havenmeester van h... BWBR0028910
Artikel 4, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 4 De in de artikelen 2 en 3 aangewezen autoriteiten oefenen de krachtens de artikelen 27 van de Vervoersnoodwet en 22 van de Havennoodwet gemandateerde bevoegdheden zoveel mogelijk uit na overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio’s die binnen het gezagsgebied van de betrokken autoriteit zijn gelegen. BWBR0028910
Artikel 5, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 5 De in de artikelen 2 en 3 aangewezen autoriteiten maken de regelingen die zij hebben vastgesteld krachtens artikel 16 van de Vervoersnoodwet en artikel 8 van de Havennoodwet zo mogelijk bekend in een of meer in het betrokken gebied verschijnende dag- of weekbladen. De regelingen treden niet in werking alvorens zij op die wijze, dan wel indien dit niet mogelijk is, op e... BWBR0028910
Artikel 6, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 6 [Wijzigt het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving.] BWBR0028910
Artikel 7, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu. BWBR0028910
Artikel 8, Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0028910