9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 1 Deze verordening verstaat onder: a. hoofdproductschap: Hoofdproductschap Akkerbouw; b. bestuur: bestuur van het hoofdproductschap; c. secretaris: secretaris van het hoofdproductschap; d. commissie: Commissie Vlas; e. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld. BWBR0021792
Artikel 2, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 2 • 1. De ondernemer die in het jaar 2007 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van vlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 8,17 per hectare. • 2. De ondernemer die in het jaar 2007 een onderneming drijft, met als activiteit het kweken van vlasrassen of het vertegenwoordigen in Nederland van buitenlandse kw... BWBR0021792
Artikel 3, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 3 • 1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2 , niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen. • 2. Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid,... BWBR0021792
Artikel 4, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 4 De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel indien de secretaris van het hoofdproductschap zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum. BWBR0021792
Artikel 5, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 5 In afwijking van artikel 4 is de aanslag terstond invorderbaar zodra: • a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd; • b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijk geeft of • c. de ondernemer zich in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijk geeft. BWBR0021792
Artikel 6, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 6 Het hoofdproductschap kan verrekening van bedragen kleiner dan € 5,– achterwege laten. BWBR0021792
Artikel 7, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 7 Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 4 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganis... BWBR0021792
Artikel 8, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 8 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van het in artikel 12 van de ve... BWBR0021792
Artikel 9, Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007     Artikel 9 Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2007. BWBR0021792