53 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1, Huisvestingswet 2014     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. huishoudinkomen: gezamenlijke verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 van de aanvragers van een huisvestingsvergunning voor een bij huisvestingsverordening aangewezen woonruimte, met uitzondering van kinderen in de zin van artikel 4 van de A... BWBR0035303
Artikel 2, Huisvestingswet 2014     Artikel 2 • 1. De gemeenteraad maakt van zijn bevoegdheden op grond van deze wet slechts gebruik indien dat noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte. • 2. De gemeenteraad kan van zijn bevoegdheden op grond van de artikelen 12 en 13 , alsmede, voor zover daartoe noodzakelijk, van die... BWBR0035303
Artikel 3, Huisvestingswet 2014     Artikel 3 • 1. Op verzoek van burgemeester en wethouders van een of meer gemeenten kunnen gedeputeerde staten, indien een evenwichtige regionale verdeling van woonruimte dat naar hun oordeel vereist, een woningmarktregio aanwijzen waarin de in artikel 4 gegeven bevoegdheid uitsluitend met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan worden uitgeoefend. • 2. G... BWBR0035303
Artikel 4, Huisvestingswet 2014     Artikel 4 • 1. De gemeenteraad kan uitsluitend bij verordening voor de duur van ten hoogste vier jaar regels geven met betrekking tot: • a. het in gebruik nemen of geven van goedkope woonruimte, en • b. wijzigingen in de bestaande woonruimtevoorraad. • 2. Het eerste lid is ten aanzien van het kunnen geven van regels met betrekking tot het in gebruik nemen of geven v... BWBR0035303
Artikel 5, Huisvestingswet 2014     Artikel 5 De gemeenteraad stelt, indien hij toepassing heeft gegeven aan artikel 7 , 21 of 22 , in de huisvestingsverordening regels over: • a. de wijze van aanvragen van vergunningen als bedoeld in die artikelen, en • b. de gegevens die door de aanvrager worden verstrekt bij de aanvraag van een vergunning als bedoeld in die artikelen. BWBR0035303
Artikel 6, Huisvestingswet 2014     Artikel 6 • 1. Bij de voorbereiding van de vaststelling of wijziging van een huisvestingsverordening plegen burgemeester en wethouders overleg met de in de gemeente werkzame toegelaten instellingen, met woonconsumentenorganisaties en met andere daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komende organisaties. • 2. Bij de voorbereiding van de vaststelling of wijziging van een huisvest... BWBR0035303
Artikel 7, Huisvestingswet 2014     Artikel 7 • 1. In de huisvestingsverordening kan de gemeenteraad categorie├źn goedkope woonruimte aanwijzen die niet voor bewoning in gebruik mogen worden genomen of gegeven indien daarvoor geen huisvestingsvergunning is verleend. • 2. Het eerste lid is ten aanzien van het kunnen aanwijzen van voor verkoop bestemde goedkope woonruimte slechts van toepassing op de gemeenten Amelan... BWBR0035303
Artikel 8, Huisvestingswet 2014     Artikel 8 • 1. Het is verboden om woonruimte die is aangewezen krachtens artikel 7 voor bewoning in gebruik te nemen zonder vergunning van burgemeester en wethouders. • 2. Het is verboden om woonruimte die is aangewezen krachtens artikel 7 voor bewoning in gebruik te geven aan een persoon die niet beschikt over een huisvestingsvergunning. BWBR0035303
Artikel 9, Huisvestingswet 2014     Artikel 9 • 1. Indien de gemeenteraad toepassing heeft gegeven aan artikel 7 legt hij in de huisvestingsverordening de criteria vast voor de verlening van huisvestingsvergunningen. • 2. De criteria, bedoeld in het eerste lid, hebben geen betrekking op het stellen van eisen aan de minimale hoogte van het huishoudinkomen. • 3. De criteria, bedoeld in het eerste lid, hebb... BWBR0035303
Artikel 10, Huisvestingswet 2014     Artikel 10 • 1. De gemeenteraad wijst indien hij toepassing heeft gegeven aan artikel 7 in de huisvestingsverordening de categorie├źn woningzoekenden aan die voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning in aanmerking komen. • 2. Voor een huisvestingsvergunning komen slechts in aanmerking woningzoekenden die: • a. de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond ... BWBR0035303
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »