6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Inleiding, Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving     Inleiding 1. Inleiding Dit besluit is een actualisering van het besluit van 24 mei 2004, nr. CPP2004/1225M op het gebied van de geruisloze doorschuiving in de zin van artikel 3.63 Wet inkomstenbelasting 2001 . De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 5 januari 2007, nr. 42.683 zijn opgenomen in onderdeel 6 . Verder zijn er geen inhoudelijke wijzigingen beoogd ten opzichte van het hiervoor ge... BWBR0024305
2. Gebruikte begrippen en afkortingen, Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving     Gebruikte begrippen en afkortingen 2. Gebruikte begrippen en afkortingen Wet IB 1964: Wet op de inkomstenbelasting 1964 Wet IB 2001: Wet inkomstenbelasting 2001 Wet LB 1964: Wet op de loonbelasting 1964 BWBR0024305
3. Overdracht van een gedeelte van een onderneming., Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving     Overdracht van een gedeelte van een onderneming. 3. Overdracht van een gedeelte van een onderneming. De beoordeling of er een zelfstandig deel van een onderneming wordt overgedragen vindt plaats vanuit de overdrager. Het deel dat wordt overgedragen hoeft bij de overnemer(s) geen zelfstandige onderneming te vormen. Van belang is slechts dat het overgenomen deel tot het ondernemingsvermogen van de overnemer(s) gaat behoren. BWBR0024305
4. Overdracht aan voortzetter via erfgenamen, Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving     Overdracht aan voortzetter via erfgenamen 4. Overdracht aan voortzetter via erfgenamen In het geval een firmant overlijdt en de overblijvende firmanten zijn onderneming krachtens een overnemings- dan wel toescheidingsbeding overnemen of krachtens verblijvingsbeding verkrijgen, kan de situatie zich voordoen dat de onderneming civielrechtelijk korte tijd eigendom is van de niet-voortzettende erfgenamen. Hierdoor zou strikt genomen afreke... BWBR0024305
5. De 36-maandseis, Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving     De 36-maandseis 5. De 36-maandseis Artikel 3.63, vierde en vijfde lid, Wet IB 2001 stellen onder meer als eis dat degene die voortzet gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht van de onderneming mede-ondernemer of werknemer is geweest. Hierbij kunnen zich situaties voordoen waarbij het onduidelijk is of aan de 36-maandseis is voldaan. Bij de beoordeling daarvan ge... BWBR0024305
7. Inwerkingtreding; intrekken (onderdelen van) voorgaande besluiten, Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving     Inwerkingtreding; intrekken (onderdelen van) voorgaande besluiten 7. Inwerkingtreding; intrekken (onderdelen van) voorgaande besluiten Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit. Het volgende besluit is met ingang van genoemde datum ingetrokken: Besluit van 24 mei 2004, nr. CPP2004/1225 M. BWBR0024305