473 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »
Artikel 1. Definities [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003], Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003     Definities [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] Artikel 1. Definities [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en wordt voorts verstaan onder:a) detailhandelaar in pootaardappelen: [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] een ondernemer die pootaardappelen koopt en deze verkoopt aan in Nederland gevestigde aardappeltelers... BWBR0014578
Artikel 2. Heffing [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003], Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003     Heffing [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] Artikel 2. Heffing [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] De ondernemer is voor elke hieronder vermelde functie die hij op enig tijdstip • a) in het kalenderjaar 2003 uitoefent aan en ten behoeve van het hoofdbedrijfschap verschuldigd het hieronder vermelde bedrag aan heffing over zijn omzet in de periode van 1 juli 2002 tot 1 juli 2003, • b) alsmede in het voorgaande kalenderjaar ... BWBR0014578
Artikel 3. Schilthuisaftrek [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003], Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003     Schilthuisaftrek [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] Artikel 3. Schilthuisaftrek [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] • 1. Aan de ondernemer die ter zake van de uitoefening van een of meer van de in het eerste lid van artikel 2 vermelde functies: • a) hetzij al dan niet rechtstreeks lid is van een organisatie van ondernemers die een of meer leden in het bestuur van het hoofdbedrijfschap heeft benoemd, • b) hetzij al dan... BWBR0014578
Artikel 4. Betalingstermijn [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003], Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003     Betalingstermijn [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] Artikel 4. Betalingstermijn [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] De heffingsaanslag dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na verzending door of namens het hoofdbedrijfschap van de betreffende heffingsaanslag. BWBR0014578
Artikel 5. Onvoorziene gevallen [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003], Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003     Onvoorziene gevallen [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] Artikel 5. Onvoorziene gevallen [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] In gevallen waarin de strikte toepassing van deze verordening tot kennelijke onbillijkheden leidt, is de voorzitter van het hoofdbedrijfschap namens het bestuur van het hoofdbedrijfschap bevoegd - gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen - al dan niet onder het stellen van voorwaarden geheel of gedeelteli... BWBR0014578
Artikel 6. Slotbepalingen [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003], Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003     Slotbepalingen [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] Artikel 6. Slotbepalingen [Materieel uitgewerkt per 30-12-2003] • 1. Deze verordening vervangt de Verordening heffingen 2002 (Vb. Bo. 2002, Afl. 13, nr. BGA 1, d.d. 8 maart 2002). • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003" en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bed... BWBR0014578
Artikel 1, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 1 Deze verordening neemt de terminologie over van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 . Het bepaalde in artikel 3, lid 1 en lid 4 van de laatstbedoelde verordening is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat voor de toepassing van de onderhavige verordening onder "omzet" wordt verstaan, de omzet als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de HB... BWBR0014579
Artikel 2, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 2 Ter zake van het op enig tijdstip in het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 uitoefenen van het bedrijf van groothandelaar in groenten en fruit c.q. fruitpachter wordt aan deze de verplichting opgelegd om aan en ten behoeve van het HBAG, Commissie Groenten en Fruit, te betalen een heffing van: € 65 bij een omzet van minder dan     € 50.000 ... BWBR0014579
Artikel 3, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 3 Terzake van het op enig tijdstip in het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 uitoefenen van het bedrijf van commissionair en/of tussenpersoon in groenten en fruit, wordt aan deze de verplichting opgelegd om aan en ten behoeve van het HBAG, Commissie Groenten en Fruit, te betalen een heffing van: € 65 bij een omzet van minder dan   € 2.500 ... BWBR0014579
Artikel 4, Heffingsverordening Groenten en Fruit 2003     Artikel 4 Indien een ondernemer in de kalenderjaren 2000 en 2001 dan wel in de boekjaren, afgesloten in de kalenderjaren 2000 en 2001, dan wel het kalenderjaar waarin de registratieplicht is ontstaan, in het kalenderjaar 2003 meer dan één van de in de artikelen 2 en 3 genoemde activiteiten heeft uitgeoefend, wordt zijn gemiddelde jaarlijkse omzet in de voornoemde kalenderjaren, dan we... BWBR0014579
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »