11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: • a. productschap : Productschap Margarine, Vetten en Oliën • b. voorzitter : voorzitter van het productschap • c. secretaris : secretaris van het productschap • d. ondernemer : iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld. BWBR0025690
Artikel 2, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 2 • 1. Elke ondernemer, die een product invoert, vermeld op de bij de MVO-verordening Verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2004 behorende bijlage , is aan het productschap ter dekking van de huishoudelijke uitgaven een heffing verschuldigd van € 0 (nul) per 1000 kg ingevoerd product. • 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is voor de hiern... BWBR0025690
Artikel 3, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 3 • 1. De bereider is ter zake van het bereiden van ruwe oliën of vetten, andere dan cacaoboter en bleekaarde-extractievet/-olie, aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0 (nul) per 1000 kg bereid product. • 2. De uitsmelter is ter zake van het uitsmelten van rauw dierlijk vet, spek of beenderen dan wel het op andere wijze bereiden van vet uit rauw dierlijk... BWBR0025690
Artikel 4, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 4 Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden. BWBR0025690
Artikel 5, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 5 De heffingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat zij in rekening zijn gebracht. BWBR0025690
Artikel 6, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 6 • 1. Indien de ondernemer de voor het opleggen van deze heffing benodigde gegevens krachtens de MVO-verordening Algemene bepalingen 2004 of de MVO-verordening Verstrekking gegevens intra - en extrahandel 2004 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de voorzitter niet volledig heeft verstrekt, is de voorzitter bevoegd de verschuldigde heffing voor de betreffende p... BWBR0025690
Artikel 7, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 7 Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolgde de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie . BWBR0025690
Artikel 8, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 8 • 1. De ondernemer legt, indien de voorzitter daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit de totale over een bepaalde periode door de ondernemer ingevoerde, bereide of uitgesmolten producten blijkt. • 2. De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in lid 1 bedoelde opgave. BWBR0025690
Artikel 9, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 9 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008 treedt zij in werking op de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009. BWBR0025690
Artikel 10, Verordening administratieve heffingen 2009     Artikel 10 De Verordening MVO administratieve heffingen 2008 wordt per 1 januari 2009 ingetrokken, behalve ten aanzien van de op grond van die verordening ontstane opgave- en betalingsverplichtingen. BWBR0025690
  1, 2   »