623 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 61, 62, 63   »
Artikel 1, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: bestuur: : het bestuur van het Productschap Vee en Vlees; ondernemer: : een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft. BWBR0016039
Artikel 2, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 2 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 . BWBR0016039
Artikel 3, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 3   € 2 personen werkzaam in de onderneming 113,- 3 t/m 4 personen werkzaam in de onderneming 143,- 5 t/m 9 personen werkzaam in de onderneming 227,- 10 t/m 19 personen werkzaam in de onderneming 386,- 20 of meer personen werkzaam in de onderneming 749,- • 1. • a. De diverse groepen van ondernemingen worden als volgt... BWBR0016039
Artikel 4, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 4 • 1. Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan basisheffing verschuldigde bedrag. • 2. De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over h... BWBR0016039
Artikel 5, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 5 • 1. Indien een onderneming vóór 1 maart van het betrokken kalenderjaar heeft opgehouden te bestaan is de basisheffing en de toeslagheffing over dat jaar niet verschuldigd. • 2. Indien een onderneming na 30 juni van het betrokken kalenderjaar, doch vóór 1 november van dat jaar is aangevangen, is 50% van het volgens de voorgaande artikelen te berekenen heffingsbedrag... BWBR0016039
Artikel 6, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 6 Op de jaarlijkse heffingsaanslag worden de basisheffing en de toeslagheffing afzonderlijk vermeld. BWBR0016039
Artikel 7, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 7 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004. BWBR0016039
Artikel 8, Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004     Artikel 8 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004. BWBR0016039
Artikel 1, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: bestuur: het bestuur van het Productschap Vee en Vlees; onderneming: onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend; ondernemer: een natuurlijk af rechtspersoon, die een onderneming drijft; omzet: omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voor... BWBR0016040
Artikel 2, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 2 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 . BWBR0016040
  1, 2, 3 ... 61, 62, 63   »